Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni we W. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Władysław Kulon Sędziowie: Sędzia WSA Wojciech Śnieżyński (spr.) Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 grudnia 2021 r. sprawy ze skargi Zarządcy masy sanacyjnej A sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni we W. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli oddala skargę w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/14

Decyzją z 18.07.2017 r. (znak: OŚRiL.6341.48.2017) Starosta Trzebnicki działając na podstawie art. 123a ust. 5, ust. 6 i ust. 7 ustawy z 18.07.2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) - dalej: u.p.w. oraz art. 104 k.p.a. wniósł sprzeciw do dokonanego przez A sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej: spółka lub strona skarżąca) zgłoszenia wyznaczenia w granicach działki nr [...], obręb P., gm. O., miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

W uzasadnieniu organ orzekający wyjaśnił m.in, że w dniu 19.06.2017 r. spółka zgłosiła w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy zamiar wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym [...] AM-[...], obręb P., gm. O., której jest właścicielem, wskazując jako daty rozpoczęcia robót lub czynności - dzień 15.06.2017 r. dla plaży wschodniej i dzień 23.06.2017 r. dla plaży zachodniej. Do zgłoszenia zostało dołączone oświadczenie stwierdzające, że wyznaczenie dwóch miejsc wykorzystywanych do kąpieli (plaża wschodnia - plaża oraz plaża zachodnia - beach club) w granicach opisanej w zgłoszeniu działki jest zgodne z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym m.in. z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wpływu planowanego zamierzenia na formy ochrony przyrody występujące w zasięgu jego oddziaływania oraz planu gospodarowania wodami. Do zgłoszenia załączono kopię mapy ewidencyjnej wydanej 16.12.2014 r.

Starosta podał w uzasadnieniu, że postanowieniem z 23.06.2017 r. wezwał spółkę na podstawie art. 123a ust. 6 u.p.w. do uzupełnienia braków złożonego zgłoszenia wodnoprawnego, poprzez sprecyzowanie zakresu wnioskowanych uprawnień, sporządzenia opisu planowanych działań z podaniem ich podstawowych parametrów, przedłożenia kopii aktualnej mapy ewidencyjnej pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opatrzonej pieczęcią i podpisem osoby sporządzającej wraz z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania, odpowiednich szkiców i rysunków, przedłożenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzenia wodnego, dołączenie decyzji uznającej rekultywację terenu za zakończoną, wykazania zgodności zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W uzasadnieniu organ wskazał, że przedłożone zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w art. 123a ust. 4 u.p.w.

W odpowiedzi z 06.06.2017 r. spółka wskazała, że wniosek dotyczy wyznaczenia 2 miejsc wykorzystywanych do kąpieli (plaża wschodnia - plaża oraz plaża zachodnia - beach club) w granicach działki nr [...] i planowane jest wyznaczenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli: plaża wschodnia - plaża o długości linii brzegowej 55 m oraz plaża zachodnia - beach club o długości linii brzegowej 75 m z godnie z wymogami ustawy Prawo wodne; ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne; rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag; rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli; rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Ponadto spółka podała, że wniosek zawierał wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesieniem planowanych działań ale ponownie przedkłada kopię mapy ewidencyjnej. Wskazano, że na mapie znajdują się szkice planowanego działania, a ponadto, że wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, w rozumieniu ustawy Prawo wodne nie jest szczególnym korzystaniem z wód ani wykonaniem urządzenia wodnego i nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Odnośnie braku decyzji uznającej rekultywację terenu za zakończoną wskazano, że 06.09.2016 r. został złożony wniosek do Starosty Trzebnickiego o wydanie decyzji określającej uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną ale brak jest rozstrzygnięcia w sprawie. Nadto wskazano, że złożono oświadczenie o zgodności zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne