Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych w obrębie W.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz, Sędziowie: Sędzia WSA Alicja Palus, Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak (sprawozdawca), Protokolant Aleksandra Siwińska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2009 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu M. W. sprawy ze skargi I. S.A. z siedzibą we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy dla budowy zespołu budynków mieszkalnych w obrębie W. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. nr[...]; II. orzeka, iż zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości; III. zasądza zwrot kosztów postępowania od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. na rzecz strony skarżącej w kwocie 440 (czterysta czterdzieści) zł.

Uzasadnienie strona 1/12

Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. na podstawie art. 158 § 1 w związku z art. 156 § 1 pkt 2 kpa stwierdziło nieważność decyzji Prezydenta W. z dnia [...] nr [...] ustalającej - na rzecz strony skarżącej I. S.A. z siedzibą we W. - warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie wolnostojącej i szeregowej z garażami wbudowanymi, budowę miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji we W.na działkach w obrębie W.

W uzasadnieniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że wnioskiem z dnia [...] S. Sp. z o.o. wystąpiła o stwierdzenie nieważności opisanej wyżej decyzji. W motywach tego wniosku podano, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), bowiem działki, na których miała być zrealizowana inwestycja, nie miały dostępu do drogi publicznej, a ponadto inwestor nie przedstawił umów gwarantujących, że uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia budowlanego. Kolegium wskazało, iż ustosunkowując się do powyższych zarzutów Spółka I. uznała je za chybione. Podała, że na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie jest wymagane ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej oraz że planowana inwestycja posiadała wystarczające uzbrojenie terenu. Stwierdziła, że ustawa dopuszcza projektowane uzbrojenie terenu, a zatem uzbrojenie to na tym etapie procesu inwestycyjnego nie musi być przedmiotem wiążących umów i wystarczające jest uzyskanie opinii i uzgodnień ze strony właściwych jednostek organizacyjnych.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że Spółka I. wnioskiem z dnia [...] wystąpiła do Prezydenta W. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolnostojącej. Po zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania, organ lokalizacyjny pismem z dnia [...] wystąpił do jednostek zajmujących się dostawą mediów o stwierdzenie, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla realizacji inwestycji. Z udzielonych odpowiedzi wynikało, że dla inwestycji:

1) istnieje możliwość dostaw wody i odbioru ścieków, ale dopiero po wybudowaniu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz odpowiednich przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach wytyczonych na terenie osiedla;

2) istnieje możliwość dostaw energii elektrycznej, ale dopiero po wybudowaniu stacji transformatorowej i rozbudowie sieci;

3) nie ma możliwości dostarczania paliwa gazowego z uwagi na niewystarczające uzbrojenie terenu w sieć gazową; operator sieci jest jednak gotowy do zawarcia umowy wstępnej, gwarantującej przyłączenie do sieci.

Samorządowe Kolegium podało następnie, że w dniu [...] organ lokalizacyjny wezwał inwestora do przedstawienia umowy gwarantującej wykonanie uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. W piśmie z dnia [...] inwestor przedstawił warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz deklarację zawarcia umowy. Pismem z dnia [...] inwestor zmodyfikował wniosek, rezygnując z ogrzewania gazowego na rzecz korzystania z paliw ciekłych (oleju opałowego). Postanowieniem z dnia [...] planowana inwestycja została uzgodniona z Marszałkiem Województwa w zakresie melioracji wodnych.

Strona 1/12