Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji dotyczącej właściciela nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Sędzia WSA Władysław Kulon, Sędzia WSA Lidia Serwiniowska, Mieczysław Górkiewicz (sprawozdawca), Protokolant referent Aneta Szmyt, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 6 września 2017 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji dotyczącej właściciela nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. zasądza od D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja gruntów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Uzasadnienie strona 1/4

Skarżąca zwróciła się do ośrodka dokumentacji geodezyjnej o wskazanie właściciela nieruchomości położonej przy oznaczonej ulicy i podanym numerze działki, bowiem na terenie tej działki doznała uszkodzenia ciała i zamierza dochodzić od właściciela roszczenia odszkodowawczego. Do wniosku dołączyła kopię mapy zasadniczej z oznaczeniem działki i miejsca zdarzenia. Podana działka geodezyjna oznaczona jest jako droga i stanowi ulicę w mieście.

Organ pierwszej instancji wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych wniosku (art. 64 § 2 k.p.a.) przez wykazanie interesu prawnego dla uzyskania danych właściciela działki, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 p.g. i k. Wymóg ten obejmuje bowiem żądanie udostępnienia danych osobowych lub przedmiotowych zmierzających do pozyskania danych osobowych (np. numer księgi wieczystej). Organ ten wyraził ocenę, że sam zamiar dochodzenia lub postępowanie, w którym dochodzi się roszczeń odszkodowawczych, jeszcze nie tworzy interesu prawnego.

W uzupełnieniu wniosku skarżąca opisała okoliczności wypadku, któremu uległa w dniu 24.01.2016 r. oraz uwiarygodniła to zdarzenie załączając pisemną relację świadka. Jak wskazała, wywodzi interes prawny z art. 415 k.c., który to przepis stanowi podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej zarządcy drogi za brak należytego utrzymania chodnika w okresie zimowym. Skarżąca opisała ponadto skutki wypadku (złamanie ręki po upadku na oblodzonym chodniku wymagało długotrwałego leczenia i rehabilitacji). Właściciel nieruchomości zaniedbał powinności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych w porze zimowej.

Decyzją z dnia [...] r. organ na podstawie art. 24 ust. 5 p.g. i k. odmówił udzielenia informacji dotyczącej właściciela oznaczonej działki geodezyjnej, bowiem skarżąca nie wykazała przysługiwania jej interesu prawnego.

W odwołaniu skarżąca zarzuciła błędną wykładnię powołanego przepisu prawnego. Wskazała, że obowiązki właściciela w podanym zakresie określone są w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaś jego odpowiedzialność za ich niedopełnienie wynika z art. 415 k.c. Skarżąca posiada więc interes oparty na prawie, gdyż pomiędzy jej sytuacją prawną a przedmiotem postępowania istnieje - uzasadnione treścią normy prawa materialnego - realne i rzeczywiste powiązanie. Może zatem żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia swojej potrzeby, w tym przypadku uzyskania danych umożliwiających dochodzenie roszczenia odszkodowawczego. Odmowa pozbawia skarżącą możności dochodzenia odszkodowania.

Zaskarżoną decyzją organ utrzymał powyższą decyzję w mocy.

W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa, w tym przypadku ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (p.g. i k.). W art. 20 ust. 1 tej ustawy wymienia się informacje przedmiotowe zawarte w ewidencji gruntów (w tym oznaczenia ksiąg wieczystych), zaś w ust. 2 dane podmiotowe, obejmujące oznaczenie właściciela lub osób władających czy gospodarujących nieruchomościami oraz miejsce ich pobytu stałego lub siedziby. Udostępnienie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w zakresie danych o podmiotach lub poprzez wydanie wypisu zawierającego takie dane, wymaga wykazania interesu prawnego przez wnioskodawcę (z wyjątkiem tychże podmiotów lub organów czy podmiotów uprawnionych wskazanych w ustawie).

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja gruntów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego