Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA - Roman Ciąglewicz Sędzia NSA - Jerzy Krupiński Asesor WSA - Elżbieta Naumowicz (spr.) Protokolant: sekretarz sądowy - Katarzyna Johan po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2004 r. na rozprawie sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem skargi Z. K. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy [...] z dnia [...], nr [...], w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości obejmującej działki A i B w wysokości 1.522,40 zł.

W uzasadnieniu wskazano, iż decyzja, stanowiąca przedmiot rozstrzygnięcia organu odwoławczego, wydana została w wyniku ponownego rozpoznania sprawy przez Burmistrza Miasta i Gminy [...], po wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. decyzji z dnia 17 lutego 2000 r. przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na dostrzeżone błędy w operacie szacunkowym. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Burmistrz Miasta i Gminy [...] wydał decyzję w dniu 4.08.2000 r., opartą o operat szacunkowy, sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę w dniu 29 marca 2000 r., przy czym na skutek wniesionego przez Z. K. odwołania, w którym strona zarzucała uniemożliwienie jej czynnego udziału w postępowaniu poprzez odmowę wydania z akt sprawy odpisów operatów szacunkowych, decyzja ta została uchylona przez organ pierwszej instancji na podstawie art. 132 § Kodeksu postępowania administracyjnego, a motywem uchylenia tej decyzji był brak pełnego uczestnictwa strony w postępowaniu, w tym okoliczność, że strona nie mogła szczegółowo przeanalizować operatów szacunkowych. Jednocześnie organ pierwszej instancji wystąpił do rzeczoznawcy majątkowego o wydanie Z. K. operatów szacunkowych, na co rzeczoznawca nie wyraził zgody, sporządzając jedynie wyciąg istotnych elementów operatu szacunkowego z dnia 29 marca 2000 r., który został przesłany stronie przy piśmie z dnia 11 października 2000 r. W dniu [...] organ pierwszej instancji, opierając się o operat szacunkowy z dnia 29 marca 2000 r., wydał decyzję, w której powołał się na uchwałę Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr XLII/289/98 z dnia 18 czerwca 1998 r., zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący działki A i B i ustalił jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. Wartość działek w operacie szacunkowym z dnia 29 marca 2000 r. ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego przed i po uchwaleniu, a różnica wartości wynosiła 18.269 zł, stąd jednorazowa opłata przypadająca na Z. K. wyliczona została na kwotę 1.522,40 zł.

W odwołaniu od powyższej decyzji Z. K., wnosząc o uchylenie w całości decyzji Burmistrza, podała w uzasadnieniu rys historyczny wydania decyzji i podkreśliła, że nie miała możliwości pełnego uczestnictwa w postępowaniu, ponieważ organ I instancji nie dostarczył jej odpisów z operatów szacunkowych. Nadto zarzuciła, że ponownie ustalono jej jednorazową opłatę bez wszczęcia postępowania administracyjnego.

W wyniku rozpatrzenia odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. utrzymało decyzję organu pierwszej instancji, wskazując, iż działki A i B zostały sprzedane Spółce pod firmą X Sp z o.o. z siedzibą w Z. w dniu 17 grudnia 1998 r. (akt notarialny - Rep. [...]), a zatem ustalenie wartości działek na dzień 17 grudnia 1998 tj. na dzień zbycia jest zgodny z przepisem art. 36 ust 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego A. K. operat szacunkowy w dniu 29 marca 2000 r. odpowiada zasadom sporządzania operatów szacunkowych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zawiera analizę rynku nieruchomości z podaniem transakcji gruntów przeznaczonych pod przemysł, składy, eksploatację iłów, strefy ochronne, drogi dojazdowe, pod eksploatację kruszywa budowlanego oraz rolnych.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze