Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. z 28 kwietnia 2000 r. (...) w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi D., działka 95/5
Tezy

Wprowadzenie szczegółowego trybu ochrony interesu osób trzecich w art. 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./ oznacza, że osoba ta ma prawo domagać się szczegółowego rozważenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dlatego też w art. 24 ust. 3 ustawa ta stanowi, iż "o uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rozstrzyga rada gminy, w drodze uchwały, zawierającej uzasadnienie faktyczne i prawne".

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi A. Ś. na uchwałę Rady Gminy D. z 28 kwietnia 2000 r. (...) w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi D., działka 95/5 - oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. we Wrocławiu
Uzasadnienie strona 1/14

Uchwałą (...) z 28 kwietnia 2000 r. Rada Gminy D. odrzuciła zarzuty wniesione przez A. Ś. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi D., działka 95/5. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./ i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./. W uzasadnieniu wywodzono, że Rada Gminy D. rozpatrzyła zarzuty złożone w toku prac nad planem przez K. Ś. oraz A. Ś. na sesji z 28 kwietnia 2000 r. Radni podjęli to rozstrzygnięcie po gruntownym zapoznaniu się ze:

- stanowiskiem Zarządu Gminy wyrażonym w uchwale (...) z 23 lutego 2000 r. o nieuwzględnieniu zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi D., działka 95/5, i uzasadnieniu do tej uchwały,

- stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, która 26 kwietnia 2000 r. badała zarzuty w imieniu Rady Gminy i pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez Zarząd projekty uchwał Rady o odrzuceniu zarzutów wniesionych do planu,

- stanowiskami organów administracji publicznej wyrażonymi w stosunku do projektu planu zgodnie z przepisami prawa,

- stanowiskiem biegłych i ekspertów: sporządzających projekt planu /mgr inż. arch. J. M.; mgr inż. A. H./, prognozą skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 95/5 we wsi D. /dr Z. R./, ocenę oddziaływania na środowisko firmy "P.-P." w D. /dr K. D., dr inż. M. R., mgr inż. A. S., dr hab. inż. I. T./, pomiary natężenia ruchu kołowego w rejonie wjazdu do firmy "P.-P." w D. /mgr inż. M. W., mgr inż. A. A., inż. R. Ł./,

- stanowiskiem składających zarzuty, wyrażonym na samej sesji oraz zawartym w uzasadnieniach pism złożonych 3 lutego 2000 r. przez K. Ś. oraz A. Ś.

Rada dokonując oceny możliwości naruszenia interesu prawnego K. Ś. oraz A. Ś. w wyniku przyjęcia rozwiązań projektowanego planu zapoznała się ponadto z wynikami prac Zarządu, który zebrał i przeanalizował dokumenty dostępne mu z urzędu oraz otrzymane od innych organów administracji publicznej, "P.-P." i osób trzecich oraz dokonał wizji lokalnej terenu.

Bazując na powyżej wskazanych źródłach informacji i wiedzy, Rada Gminy D., po wysłuchaniu składających zarzuty i dyskusji prowadzonej zarówno na forum Komisji Rozwoju Gospodarczego, jak i na samej sesji Rady, podjęła rozstrzygnięcie o ich odrzuceniu. Stanowisko Rady opiera się na następujących przesłankach faktycznych i prawnych.

I. W terminie określonym dla składania zarzutów oraz protestów wpłynęły dwa zarzuty, tj. 3 lutego 2000 r. K. Ś. oraz A. Ś. Oboje składający zarzuty wnieśli je również do poprzedniego projektu planu.

Zarzuty K. Ś. zawarte w piśmie z 3 lutego 2000 r. przedstawiały się następująco:

1. Nie wyraża zgody na przeniesienie działki nr 95/5 na cele nierolnicze, ponieważ uciążliwa produkcja wykonywana na tej działce utrudni prowadzenie produkcji rolnej oraz pogorszy warunki zamieszkania jego rodziny.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego
Inne orzeczenia sądu:
NSA oz. we Wrocławiu