Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta W. z [...]Nr [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA del. do WSA - Barbara Adamiak (sprawozdawca), Sędzia NSA del. do WSA - Henryka Łysikowska, Asesor WSA - Bogumiła Kalinowska, Protokolant - Krzysztof Caliński, po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2004r. na rozprawie sprawy ze skargi B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta W. z [...]Nr [...] oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/13

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. decyzja z [...]. Nr [...], wydaną na podstawie art. 157 § 1 w związku z art. 156 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta W. z [...]. Nr [...]dotyczącej wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z [...]prowadzonego przez Urząd Miasta W. pod Nr [...]. W uzasadnieniu wskazało, że dnia [...]w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w W. dokonano wpisu nr [...], dotyczącego działalności gospodarczej zgłoszonej na nazwisko J.G. i B. G. zamieszkałych w J.G., przy ul. L. [...], prowadzących działalność gospodarczą w ramach firmy "A Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowo-Wodnego z siedzibą w W. ul. B. C. [...]. Wnioskiem z dnia [...]. B. i J. G. wystąpili do Urzędu Miasta W. o wykreślenie, w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej, wpisu figurującego na J. i B. G., pod poz. [...]dokonanego w dniu [...].

Burmistrz Miasta W. decyzją Nr [...]z dnia [...]. na podstawie art. 88e ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) orzekł wykreślić z ewidencji działalności gospodarczej zgłoszonej przez B. i J. G., zam. J. G., ul. L. [...].

Pismem z dnia [...]B. G. wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z żądaniem stwierdzenia, na podstawie art. 156 § 1 Kpa, nieważności decyzji Nr [...]z dnia [...]. wydanej przez Burmistrza Miasta W. W uzasadnieniu wskazała na okoliczność, iż nigdy nie zgłaszała żadnej działalności gospodarczej w tym urzędzie, ani nie upoważniała nikogo do takiego zgłoszenia. Zaskarżona decyzja wykreśla zaś działalność gospodarczą, której nigdy nie było.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L., po przeanalizowaniu zgromadzonych w sprawie akt i argumentów powołanych przez B. G. we wniosku z dnia [...]wskazało, że stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy decyzja dotknięta jest w sposób niewątpliwy jedną z wad wynikających z art. 156 § 1 pkt 1-7 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji która:

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej nie wykonalność ma charakter trwały,

6) w razie jej wykowania wywołałaby czyn zagrożony karą,

Strona 1/13