Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku
Uzasadnienie strona 2/10

W dniu [...] czerwca 2015 r. Minister Obrony Narodowej decyzją nr [...] odmówił M. C. prawa do wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku stwierdzając, że akcentowany przez zainteresowaną stan zdrowia oraz trudna sytuacja materialna w związku z niemożnością znalezienia pracy nie wystarcza do przyznania świadczenia w drodze wyjątku, a świadczenie przewidziane w trybie art. 8 ust. 1 ustawy nie jest świadczeniem o charakterze socjalnym. Organ podkreślił, że wnioskodawczyni nie przedstawiła okoliczności przemawiających za wyjątkowością jej sprawy. Podkreślił również, że jest ona osobą zdolną do pracy.

Wnioskiem z dnia [...] lipca 2015 r. M. C. zwróciła się do Ministra Obrony Narodowej o ponowne rozpatrzenie sprawy. W swoim wniosku zainteresowana podkreśliła, że śmierć jej męża nastąpiła w sposób nagły i niespodziewany w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Śmierć męża stała się przyczyną pogorszenia jej stan zdrowia, który to stan uniemożliwia wnioskodawczyni normalne funkcjonowanie i podjęcie pracy.

Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] utrzymał w mocy poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] czerwca 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyniku uwzględnienia skargi M. C., wyrokiem z dnia 27 stycznia 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 1735/15 uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu wyroku Sąd zalecił Ministrowi Obrony Narodowej aby przy ponownym rozpatrzeniu sprawy poddał analizie stan faktyczny sprawy pod kątem "szczególnych okoliczności", a przede wszystkim ocenił stan zdrowia skarżącej na podstawie aktualnych orzeczeń lekarskich oraz uwzględnił jej aktualna sytuację materialną.

Ponownie rozpoznając sprawę Minister Obrony Narodowej stwierdził, iż wniosek M. C. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nie może zostać uwzględniony i decyzją z dnia [...] kwietnia 2017 r. orzekł jak na wstępie.

W motywach rozstrzygnięcia Minister Obrony Narodowej przywołał treść art. 8 i art. 24 wojskowej ustawy emerytalnej oraz art. 70 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W kontekście powołanych regulacji organ wskazał, iż wnioskodawczyni wiek 50 lat ukończyła w dniu [...] czerwca 2013 r., tj. po upływie 1 roku od ustania prawa do ustawowej wojskowej renty rodzinnej z tytułu wychowywania córki K. (ur. [...] marca 1989 r.) W związku z powyższym zasadnicze znaczenie ma ustalenie czy przyczyną nienabycia przez zainteresowaną renty rodzinnej w trybie określonym w ww. przepisie były szczególne okoliczności. Co prawda pojęcie "szczególnych okoliczności" nie zostało przepisami prawa zdefiniowane, jednakże w orzecznictwie sądowo- administracyjnym utrwalony jest pogląd, że za szczególną okoliczność na potrzeby świadczeń w drodze wyjątku przyjmuje się wyłącznie obiektywne i niezależnie od woli konkretnej osoby zdarzenie bądź trwały stan, wykluczające jej aktywność zawodową z powodu niemożności przezwyciężenia ich skutków (wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 2010 r. sygn. akt I OSK 151/10, pyblik. Lex nr 595174).

Strona 2/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej