Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras, Sędziowie WSA Sławomir Antoniuk (spr.), Andrzej Kołodziej, Protokolant specjalista Elwira Sipak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2018 r. sprawy ze skargi M. C. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej
Uzasadnienie strona 1/10

Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i art. 127 § 3 k.p.a. i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1037 ze zm.), utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] odmawiającą przyznania M. C. wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku.

W uzasadnieniu powyższej decyzji Minister Obrony Narodowej podniósł, iż pismem z dnia [...] kwietnia 2015 r. M. C. (ur. [...] czerwca 1963 r.) wystąpiła, w trybie art. 8 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o przyznanie wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku po zmarłym w dniu [...] lipca 2002 r. mężu mjr W. C.

Na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach emerytalnych mjr W. C. (nr [...]) ustalono, że M. C. prawo do ustawowej wojskowej renty rodzinnej, na podstawie art. 24 powołanej ustawy, posiadała od dnia [...] sierpnia 2007 r. do dnia [...] września 2008 r. z tytułu częściowej niezdolności do pracy stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia [...] sierpnia 2007 r.

Na podstawie dokumentów złożonych przez zainteresowaną ustalono, że w całym okresie aktywności zawodowej była ona zatrudniona: w Kancelarii Komornika Sądu Rejonowego w [...] w okresie od dnia [...] listopada 1983 r. do dnia [...] lutego 1984 r., w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracowni Konserwacji Zabytków w W. w okresie od dnia [...] grudnia 1984 r. do dnia [...] stycznia 1986 r., w Jednostce Wojskowej Nr [...] w P. w okresie od dnia [...] lutego 1986 r. do dnia [...] czerwca 1995 r., w Jednostce Wojskowej Nr [...] w L. w okresie od dnia [...] września 1996 r. do dnia [...] września 2011 r.

Z zaświadczeń Urzędu Pracy w L. z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] wynika, że wnioskodawczyni jest zarejestrowana od dnia [...] maja 2014 r. jako osoba bezrobotna.

Orzeczeniem Komisji Lekarskiej ZUS z dnia [...] marca 2012 r. nr akt [...] M. C. nie została uznana za osobę niezdolną do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych [...] Oddział w W. decyzją z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] odmówił M. C. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS w decyzji wykazał udowodniony ogólny staż pracy wynoszący 26 lat, 11 miesięcy i 11 dni. Zainteresowana od wyżej wskazanej decyzji ZUS złożyła odwołanie do Sądu. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia [...] maja 2015 r. sygn. akt [...] odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej M. C. od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia [...] maja 2014 r. sygn. akt [...] oddalającego apelację wymienionej od wyroku Sądu Okręgowego [...] w W. z dnia [...] grudnia 2012 r., w którym oddalono jej odwołanie od decyzji ZUS z dnia [...] maja 2012 r. odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

We wniosku o przyznanie wojskowej renty rodzinnej w drodze wyjątku z dnia [...] kwietnia 2015 r. zainteresowana wskazywała, że mimo, iż lekarze orzecznicy ZUS uznali ją za osobę zdolną do pracy, nie jest w stanie funkcjonować jako osoba pracująca. Rozpoznano u niej epizod depresyjny, następnie zaburzenia [...] oraz cechy osobowości zależnej. Od 2006 r. leczy się [...]. W chwili obecnej nie posiada żadnych środków utrzymania, nie może podjąć pracy ani żadnej działalności objętej ubezpieczeniem społecznym. Funkcjonuje dzięki pomocy córki.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej