Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Mierzejewska, Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska (spr.), Joanna Kube, Protokolant Bartosz Piwoński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2008 r. sprawy ze skargi T. Z. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Rady Ministrów
Uzasadnienie strona 1/4

Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), odmówił T. Z. przyznania renty specjalnej.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że Prezes Rady Ministrów może przyznać świadczenie specjalne, w formie emerytury lub renty w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w wysokości innej niż określone w ustawie oraz, że decyzja ta ma charakter uznaniowy.

Organ wskazał również, że przy rozpatrywaniu wniosków o jej przyznanie brana jest pod uwagę sytuacja bytowa wnioskodawcy, jednak nie stanowi ona jedynego kryterium przyznania świadczenia, bowiem może ono być przyznane osobie znajdującej się w trudnej sytuacji bytowej, niezdolnej do pracy z uwagi na wiek lub stan zdrowia, o ile w sprawie występują też inne okoliczności wskazujące na jej szczególny charakter.

Uzasadniając odmowę przyznania świadczenia, organ podał, że okoliczności wynikające z wniosku T. Z. i z nadesłanych dokumentów nie dają podstaw po przyznania tego świadczenia.

W dniu 15 marca 2008 r. T. Z. wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i wskazała, że chciałaby odejść na emeryturę specjalną z powodu ciężkich warunków zdrowotnych panujących w jej rodzinie. Od 18 lat opiekuje się bowiem nieuleczalnie chorym mężem, który posiada I grupę inwalidzką i jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. Podała również, że pomimo legitymowania się 33 letnim stażem pracy, w tym 16 letnim jako nauczyciel religii, nie nabyła prawa do przejścia na emeryturę, zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Wskazała ponadto, że renta męża wynosi zaledwie 900 zł, a rodzina zadłużona jest z uwagi na spłacanie kredytu na dokończenie budowy domu.

Prezes Rady Ministrów decyzją nr [...] z [...] kwietnia 2008 r., wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z [...] lutego 2008 r.

W obszernym uzasadnieniu decyzji, oprócz argumentów już powołanych w decyzji wcześniejszej, organ powołał się na art. 82 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wskazał, że przepis ten nie precyzuje warunków, jakie powinny być spełnione, aby renta lub emerytura mogła być przyznana w trybie tego przepisu. W związku z tym każdy wniosek jest wnikliwie rozpatrywany i oceniany pod kątem występowania okoliczności, mogących uzasadniać potraktowanie sprawy w sposób szczególny.

Organ podał, że wnioskodawczyni pracowała i pracuje nieprzerwanie od lipca 1975 r., w tym od września 1992 r. jako nauczyciel. Mąż zainteresowanej pracował z przerwami od września 1962 r. do lutego 1998 r. W roku 1995 Obwodowa Komisja Lekarska do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia zaliczyła męża zainteresowanej do III grupy inwalidów, a w 1998 r. lekarz orzecznik ZUS uznał go za częściowo niezdolnego do pracy, okresowo do 31 listopada 2000 r. Następnie [...] listopada 2000 r. został on uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, okresowo do 30 listopada 2003 r., później do 31 stycznia 2006 r., a orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z [...] października 2005 r. został on uznany za osobę trwale i całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Rady Ministrów