Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki, Sędzia WSA Andrzej Wieczorek, Asesor WSA Michał Sułkowski (spr.), , Protokolant referent Edyta Brzezicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2022 r. sprawy ze skargi W.L. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Rady Ministrów
Uzasadnienie strona 1/11

A. C., działając w imieniu małoletniego syna W. L. (ur. [...] listopada 2003 r.), w piśmie z [...] sierpnia 2021 r. zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie renty specjalnej na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W uzasadnieniu wniosku matka małoletniego wskazała, że wniosek motywuje tym, że ojciec W. L. (Z. L.) został śmiertelnie uderzony przez koparko-ładowarkę i zginął na miejscu [...] października 2019 r. Podała, że operator koparki został uznany winnym nieumyślnego spowodowania śmierci i skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w [...] z [...] marca 2020 r. sygn. akt [...]. Firma ubezpieczeniowa [...] odmówiła wypłacenia odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty alimentacyjnej dla W. L., argumentując, że w chwili wypadku koparko-ładowarka była wykorzystywana jako narzędzie pracy, a nie pojazd mechaniczny, mimo to, że transportowała w chwili zdarzenia betonowy krąg do wykopu. A. C. wskazała też, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania renty rodzinnej wypadkowej, gdyż jak stwierdził, w dniu wypadku nie został sporządzony przez pracodawcę protokół z wypadku oraz karta wypadku. Operator koparko-ładowarki był jednocześnie organizatorem prac ziemnych i zatrudniał Z. L. bez umowy o pracę. Matka małoletniego stwierdziła, że bezskuteczne okazały się również starania o uzyskanie renty rodzinnej w drodze wyjątku. Nadmieniła, że W. L. z chwilą śmierci ojca utracił prawo do świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego, w roku szkolnym 2021/2022 jest uczniem trzeciej klasy Technikum [...]. A. C. poinformowała, że obecnie samotnie wychowuje dwóch synów, tj. W. L. oraz P. L. (ur. [...] kwietnia 2000 r.). Wskazała, że jest zatrudniona jest w Urzędzie [...] jako [...], gdzie nie osiąga dochodów. Rodzina utrzymuje się ze świadczeń rodzinnych w wysokości 817 zł oraz zasiłku celowego 450 zł.

Do wniosku A. C. dołączyła kopie:

1. odpisu skróconego aktu urodzenia W. L.;

2. odpisu skróconego aktu zgonu Z. L.;

3. powołanego we wniosku wyroku Sądu Rejonowego w [...];

4. decyzji [...] o odmowie wypłaty odszkodowania;

5. odpowiedzi [...] na odwołanie;

6. decyzji ZUS Odział [...] z [...] grudnia 2019 r. o odmowie przyznania renty rodzinnej wypadkowej dla W. L. po zmarłym Z. L.;

7. decyzji Prezesa ZUS z [...] sierpnia 2021 r. o odmowie przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku;

8. decyzji Prezydenta [...] z [...] sierpnia 2020 r. o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

9. informacji Prezydenta [...] o przyznaniu świadczenia wychowawczego (500+);

10. zaświadczenia Urzędu [...] z [...] czerwca 2021 r. potwierdzającego zatrudnienie A. C. w okresie od [...] maja 2021 r. do [...] września 2021 r. w charakterze [...], z przewidywanym terminem wypłaty wynagrodzenia w lipcu i października 2021 r. o wysokości zależnej od ilości ankiet spisanych podczas [...];

11. zaświadczenia Dyrektora Zespołu Szkół Nr [...] z [...] czerwca 2020 r. potwierdzającego, że W. L. jest uczniem tej szkoły.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Rady Ministrów