Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, Sędziowie WSA Maria Werpachowska, Danuta Kania (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 10 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi A. L. na postanowienie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia - uchyla zaskarżone postanowienie-

Inne orzeczenia o symbolu:
6196 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Biura Ochrony Rządu
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/8

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego postanowieniem z dnia [...] października 2017 r. nr [...], powołując w podstawie prawnej art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), dalej: "k.p.a.", utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści.

W uzasadnieniu ww. postanowienia organ przedstawił dotychczasowy tok postępowania wskazując, co następuje:

Wnioskiem z dnia [...] marca 2017 r. A. L., zwrócił się do Szefa CBA o potwierdzenie złożenia przez niego oświadczenia wystarczającego do skorzystania w 2010 r. z tzw. ulgi meldunkowej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawca wskazał, że postanowieniem z dnia [...] listopada 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] wszczął wobec niego postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w [...] przy ul. [...]. W powyższym mieszkaniu wymieniony - jak podał - zamieszkiwał i był zameldowany ponad rok, zatem przysługiwały mu wszelkie zwolnienia od podatków obowiązujące w tym zakresie.

A. L. wskazał, że w 2010 r., stosownie do obowiązującej go instrukcji w zakresie rozliczenia podatków, o wszystkich swoich dochodach powiadomił, za pośrednictwem swoich przełożonych, stosowny wydział CBA. Podał, że oświadczenia o stanie majątkowym i inne oświadczenia związane z transakcjami składane były do Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA. Zaznaczył, że w odpowiednim czasie powiadomił organ CBA o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej, tj. przy składaniu oświadczenia o stanie majątkowym w dniu [...] marca 2011 r., oraz złożył terminowo zeznanie PIT-37, oświadczenie majątkowe za 2010 r. i inne informacje z tym związane. Właściwy organ CBA nie wnosił zastrzeżeń i nie żądał dodatkowych oświadczeń, zatem wnioskodawca był przekonany, że wszystko zostało terminowo i zgodnie z prawem rozliczone.

Postanowieniem z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] Szef CBA, powołując art. 219 k.p.a., odmówił wydania zaświadczenia żądanej treści.

W uzasadnieniu organ wskazał, że nie dysponuje żadnym dokumentem wskazującym na złożenie przez A. L. oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.).

Powyższe postanowienie zostało podpisane przez - działającego z upoważnienia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Zastępcę Szefa CBA B. S..

Pismem z dnia [...] czerwca 2017 r. A. L. zwrócił się o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucając naruszenie art. 219 k.p.a. poprzez bezzasadną odmowę wydania zaświadczenia żądanej treści. W związku z powyższym wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia i wydanie zaświadczenia potwierdzającego złożenie oświadczenia wystarczającego do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w związku z umową zamiany mieszkania nr [...] położonego w [...] przy ul. [...] w oparciu o ustne oświadczenia i informacje, które w czasie pracy był zobowiązany składać w komórce CBA z zachowaniem drogi służbowej.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6196 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Biura Ochrony Rządu
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne