Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski Sędzia WSA Ewa Grochowska - Jung Sędzia WSA Waldemar Śledzik (spr.) Protokolant ref. staż. Eliza Kusy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi J.O. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Inne orzeczenia z hasłem:
Broń i materiały wybuchowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] Komendant Główny Policji utrzymał w mocy decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] cofającą J.O. (dalej: jako "skarżący") pozwolenie na broń palną gazową do ochrony osobistej.

Do wydania powyższych decyzji doszło w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

Skarżący posiadał pozwolenie na broń palną gazową do ochrony osobistej przyznane decyzją Komendanta Rejonowego Policji w K. z dnia [...] września 1990 r.

W dniu [...] kwietnia 2011 r. Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w S. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia skarżącemu przedmiotowego pozwolenia, w związku z otrzymanymi wyrokami: Sądu Rejonowego w G. z dnia [...] listopada 2007 r., [...], prawomocnym od dnia [...] maja 2008 r., na podstawie którego został skazany na karę grzywny za popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, tj. za to, że w dniu [...] lipca 2002 r. w K. jako [...] nie dopełnił obowiązku podczas sporządzania aktu notarialnego dotyczącego podziału majątku poprzez udzielenie błędnej informacji jednej ze stron i zaniechał czynności wpisania terminu spłaty zobowiązań, czym działał na szkodę tej strony oraz Sądu Rejonowego w K. z dnia [...] kwietnia 2009 r., [...], prawomocnym od dnia [...] czerwca 2009 r., na podstawie którego został skazany na 3 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby dwóch lat oraz karę grzywny, za popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 77 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (dalej: "kks"), w zw. z art. 6 § 2 kks, za to, że jako płatnik pobierający podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, nie wpłacał go w terminie na rachunek Urzędu Skarbowego w K. za okres od [...] stycznia 2007 r. do [...] września 2007 r. oraz za popełnienie wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 kks, tj. za to, iż będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, wbrew obowiązkowi ustawowemu uporczywie nie wpłacał podatku dochodowego za 2007 r., za miesiąc od stycznia do sierpnia 2007 r. oraz w terminie od dnia [...] kwietnia 2008 r. nie wpłacił należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2007 w kwocie 60 224 zł, czym naruszył art. 44 ust. 6, art. 45 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, a w szczególności faktem skazania J.O. za przestępstwa umyślne, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. Nr 52, poz. 525 z późn. zm. - zwanej dalej "u.b.a.") Komendant Wojewódzki Policji w S. decyzją z dnia [...] kwietnia 2011 r. postanowił cofnąć pozwolenie na broń palną gazową skarżącemu. W uzasadnieniu decyzji podniósł, że skazanie za przestępstwo umyślne, przemawia za utratą wiarygodności posiadacza tak szczególnego pozwolenia, jakim jest pozwolenie na broń, a stan faktyczny sprawy "wskazuje na brak odpowiedzialności osoby posiadającej broń". Podkreślił, że osobom, które nie respektują przepisów prawa, należy obligatoryjnie cofać pozwolenie na broń, gdyż wynika to z dyspozycji art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 lit. a. u.b.a. Inaczej mówiąc, w sprawie nie mogło zapaść inne rozstrzygnięcie, wobec skazania J.O. prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Inne orzeczenia z hasłem:
Broń i materiały wybuchowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji