Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Iwona Tomaszewska,, Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda, Protokolant Joanna Białas-Gołąb, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 grudnia 2009r. sprawy ze skargi A. S., M. S. i Z. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...], [...], [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/15

Decyzją z dnia [...], o numerach: [...],[...],[...]; wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej "Kpa", art. 98a ust. 1 i art. 148 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], po rozpatrzeniu odwołań złożonych przez A.S., M.S. i Z.Z., od decyzji Prezydenta Miasta [...] - Nr [...] z dnia [...], którymi organ ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem geodezyjnym, w wysokości ogółem [...] zł należną Miastu [...], w równych kwotach po [...] zł odpowiednio od A.S., M.S. i Z.Z., będących współwłaścicielami w udziale do 1/3 nieruchomości położonej w [...], oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym [...], działką ewidencyjną Nr [...] o pow. [...] ha, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu decyzji organ przedstawił, w oparciu o akta administracyjne, iż na wniosek współwłaścicieli nieruchomości, decyzją [...] z dnia [...], Prezydent Miasta [...], zatwierdził podział geodezyjny nieruchomości położonej w [...], oznaczonej na dzień wydania decyzji w operacie ewidencji gruntów w obrębie [...], działką Nr [...] (o pow. [...] ha) na działki oznaczone numerami [...]-[...]. Ww. decyzja stała się ostateczna dnia [...]r. Działka Nr [...], położona w obrębie ewidencyjnym [...], jest objęta księgą wieczystą KW [...] prowadzoną w Sądzie Rejonowym w [...].

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem [...] - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, [...] pieszo-jezdny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu [...] zatwierdzony został uchwałą Nr XXI/321/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 r.

(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 3, poz.57, z dnia 20.01.2005 r. ).

W decyzji o podziale nieruchomość oznaczona Nr [...]została podzielona na działki przeznaczone: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową

([...] działek od Nr [...] do Nr [...] i od Nr [...] do Nr [...]), ciąg pieszo-jezdny (działka Nr [...]), na komunikację pieszą na potrzeby funkcji mieszkaniowej (działka Nr [...]) oraz na polepszenie warunków zagospodarowania działki Nr [...] - docelowo do połączenia z działką Nr [...] (działka Nr [...]).

Operat szacunkowy ww. nieruchomości przed i po podziale geodezyjnym został sporządzony w dniu [...] przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia Nr [...]. Wartość nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości określona została według stanu przed podziałem ([...] zł) i po jego dokonaniu ([...]zł), a ceny odpowiednio: według stanu na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział ([...]r.) i na dzień, kiedy decyzja o podziale stała się ostateczna ([...] r.).

Strona 1/15