Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Sędziowie Sędzia WSA Bolesław Stachura (spr.), Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Beata Radomska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 14 marca 2018 r. sprawy ze skargi B. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 19 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/14

Sygn. akt II SA/Sz [...]

U Z A S A D N I E N I E

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że [...] r. funkcjonariusze Urzędu Celnego w S. przeprowadzili kontrolę w lokalu [...] B. D. znajdującym się w G. przy ulicy [...], w którym działalność gospodarczą prowadziła B. D. (dalej: "Strona"/"Skarżąca").

W trakcie kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że w lokalu znajdują się 3 automaty do gier tj. [...] nr [...], [...] [...] nr [...] oraz [...] nr [...]zainstalowane i włączone do eksploatacji. Na monitorze automatu [...] [...] nr [...] widoczna była informacja o pustym pojemniku na wypłaty wygranych ("[...]") i automat blokował dostęp do oferowanych gier.

W związku z powyższym funkcjonariusze przeprowadzili w drodze eksperymentu czynności odtworzenia możliwości prowadzenia gier na pozostałych dwóch automatach oraz oględziny zewnętrzne wszystkich trzech automatów.

W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze stwierdzili, że ww. automaty są automatami do gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) - dalej: "u.g.h.", przy czym jak ustalono Strona nie posiadała koncesji na urządzenie gier w ww. lokalu.

Zgromadzone w toku kontroli materiały przekazane zostały następnie do równoległego prowadzenia postępowania administracyjnego oraz postępowania karnego skarbowego.

Postanowieniem z [...] r., organ I instancji wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry.

Postanowieniem z [...] r. organ I instancji włączył do akt sprawy materiał dowodowy zgromadzony w toku czynności kontrolnych, w tym kopię umowy najmu powierzchni użytkowej nr [...] z dnia [...] r. kopię umowy dzierżawy powierzchni z dnia [...] r., protokół przesłuchania Strony z dnia

[...] r., opinie z dnia [...] r. nr [...], [...] oraz [...] z badań automatów lub urządzeń do gier przeprowadzonych przez inż. M. C., biegłego sądowego w zakresie badania automatów i urządzeń do gier przy Sądzie Okręgowym w P..

Postanowieniem z dnia [...] r. organ I instancji odmówił uwzględnienia wniosku Strony z dnia [...] r. o zawieszenie postępowania w sprawie.

Postanowieniem z dnia [...] r. organ I instancji włączył do akt sprawy materiał zgromadzony w toku prowadzonego równolegle postępowania karnego skarbowego nr [...] w postaci kserokopii dwóch sztuk list aktualizacji urządzeń do umowy dzierżawy powierzchni z dnia [...] r. zawartej pomiędzy [...] Sp. z o.o. a Stroną.

Ponadto, postanowieniem z dnia [...] r. organ I instancji włączył do akt sprawy materiały zgromadzone w toku czynności kontrolnych w postaci kserokopii umowy dzierżawy powierzchni z dnia [...] r. wraz z aneksem z dnia [...] r. nr [...].

Decyzją nr [...] z dnia [...] r. organ

I instancji wymierzył Stronie karę pieniężną z tytułu urządzania w ww. lokalu gier na wyżej wskazanych trzech automatach do gry poza kasynem gry, w wysokości [...] zł.

Po rozpoznaniu sprawy na skutek wniesionego przez Stronę odwołania od decyzji organu I instancji Dyrektor Izby Administracji Skarbowej decyzją nr [...] z [...] r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej