Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Uzasadnienie strona 15/15

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP: "Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej". Jak z brzmienia tego przepisu wynika nie jest to przepis prawa, który mógłby stanowić podstawę do wykazania się interesem prawnym podmiotu przy występowaniu z wnioskiem o stwierdzenie nieważności aktu administracyjnego (podobnie wyrok WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 451/10 LEX nr 759715).

Natomiast zgodnie z art. 22 Konstytucji RP: "Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny". Z pewnością i z tego przepisu nie może wynikać dla skarżącego Przedsiębiorstwa interes prawny. Jeżeli nawet w obrocie prawnym istnieje akt indywidualny wydany niezgodnie z przepisami z faktu tego nie można wywodzić własnego, indywidualnego interesu prawnego uzasadniającego wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności tego aktu. Ponadto zasada wolności gospodarczej nie może stanowić podstawy zwalczania konkurencji.

Brak interesu prawnego podmiotu składającego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji stanowił usprawiedliwioną podstawę do odmowy wszczęcia postępowania w myśl art. 61a § 1 K.p.a. Stwierdzić też należy, że Kolegium aby ustalić brak tego interesu, nie musiało prowadzić postępowania wyjaśniającego wymagającego zgromadzenia dowodów, zaś obszerność uzasadnień wydanych postanowień wynika z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych i chęci przekonania strony o właściwym rozstrzygnięciu, a konsekwencją powyższego jest niezasadność zarzutu naruszenia art. 7, 8, 11, 77 K.p.a.,

Nie jest zasadny także zarzut naruszenia art. 157 § 2 K.p.a. poprzez zaniechanie wszczęcia postępowania nieważnościowego z urzędu. Jeżeli Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o stwierdzenie nieważności, a organ odmówił wszczęcia postępowania w tym przedmiocie, nie mógł równocześnie w jednym akcie administracyjnym zawrzeć rozstrzygnięcia w przedmiocie wyniku badania tej nieważności z urzędu, co nie oznacza, że w przyszłości kwestia nieważności zezwolenia nie będzie mogła stanowić przedmiotu postępowania prowadzonego przez Kolegium z urzędu bądź na wniosek innego podmiotu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w S., na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę oddalił.

Strona 15/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze