Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Teresa Zauerman, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi Spółki A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/15

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. postanowieniem z dnia

[...] nr [...], wydanym na podstawie art. 61a § 1 w związku z art. 157 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),zwanej dalej "K.p.a.", w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa A. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza N. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia Spółce A. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie.

Przedsiębiorstwo A., zwane dalej "Przedsiębiorstwem", zwróciło się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Burmistrza N. w przedmiocie zezwolenia Spółce A., zwanym dalej "Wodociągi", na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wskazując, iż decyzja ta w sposób rażący narusza przepisy art. 16 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.). Przedsiębiorstwo podniosło, że jest przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym świadczącym obecnie usługi na terenie Gminy N., ma interes prawny w stwierdzeniu nieważności decyzji, zezwalającej na wykonywanie takiej samej działalności, innemu podmiotowi. W wyniku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno - prywatnym, umowę na świadczenie usług dostawy wody i odprowadzania ścieków Gmina N. zawarła ze spółką B., która jest jedynym wspólnikiem Wodociągów. Gdyby została stwierdzona nieważność przedmiotowej decyzji, oznaczałoby to, że usługi na terenie Gminy N. nadal będzie świadczyć wnioskujące Przedsiębiorstwo. Świadczy to o istnieniu jego interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji. Powołując się na wyrok z dnia 3.04.2014 r., w sprawie sygn. akt I SA/Sz 302714 Przedsiębiorstwo podniosło, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości co do istnienia interesu prawnego skarżącego Przedsiębiorstwa w zaskarżeniu wyniku postępowania o partnerstwo publiczno - prywatne. Analogiczne argumenty przemawiają za istnieniem interesu prawnego również w stwierdzeniu nieważności decyzji o wydaniu zezwolenia na działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Kolegium podkreśliło, iż postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności jest odrębnym postępowaniem, które rządzi się swoimi prawami, które wymaga od organu administracyjnego ustalenia, czy z wnioskiem inicjującym postępowanie wystąpiła strona postępowania, tj. określony podmiot posiadający interes prawny.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny to interes oparty na konkretnym przepisie prawa materialnego.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze