Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta [...] oraz sposobu ich pobierania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski Sędziowie: Sędzia NSA Grzegorz Jankowski Asesor WSA Arkadiusz Windak /spr./ Protokolant Joanna Białas-Gołąb po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2004r. sprawy ze skargi Gminy Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta [...] oraz sposobu ich pobierania o d d a l a skargę

Uzasadnienie strona 1/6

U Z A S A D N I E N I E:

Rada Miasta w dniu 01 grudnia 2003 r. na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1, 2, 3, 4, i 5 oraz art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) podjęła uchwałę Nr [...] w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta [...] oraz sposobu ich pobierania.

Wojewoda , działając w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] r., znak: [...] stwierdził nieważność §5 pkt 4 w/w uchwały Rady Miasta z dnia [...] r.

W uzasadnieniu dokonanego rozstrzygnięcia wskazano, że Rada Miasta ustalając strefę płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta oraz wysokość stawek opłaty za parkowanie w strefie, w §5 pkt 4 uchwały wysokość stawek opłat abonamentowych sześciomiesięcznych idwunastomiesięcznych pomniejszyła o 50% w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania i zameldowania na pobyt stały w granicach strefy płatnego parkowania. W ocenie Wojewody przyznanie w §5 pkt 4 uchwały prawa do obniżonej o 50% opłaty abonamentowej tylko tym mieszkańcom strefy płatnego parkowania, którzy są właścicielami pojazdów samochodowych i są zameldowani na pobyt stały na obszarze strefy płatnego parkowania, narusza zasadę wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wedle której wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Zdaniem Wojewody, regulacje zawarte w §5 pkt 4 uchwały w sposób nie uzasadniony różnicują sytuację prawną mieszkańców strefy płatnego parkowania będących użytkownikami pojazdów samochodowych, pozbawiając możliwości skorzystania z uprawnienia do obniżonej stawki abonamentu tych mieszkańców strefy, którzy mieszkają na obszarze strefy lecz nie są zameldowani na pobyt stały (zameldowanie na pobyt czasowy), jak też tych, którzy mieszkają w granicach strefy i nie są właścicielami samochodów lecz użytkują samochody na podstawie umów prawa cywilnego (dzierżawy, leasingu, użyczenia). W tej sytuacji organ stwierdził, że przewidziane w zakwestionowanym przepisie uchwały reguły korzystania z obniżonego abonamentu odnoszą się do mieszkańców strefy użytkujących pojazdy samochodowe i mają na celu, przynajmniej w założeniu, zmniejszenie dolegliwości związanych z koniecznością stałego ponoszenia opłat za parkowanie w strefie, która nie obejmuje całego obszaru miasta. Różnicowanie uprawnień mieszkańców strefy użytkujących pojazdy w zależności od rodzaju zameldowania na terenie strefy i tytułu prawnego na podstawie którego użytkują pojazd samochodowy, nie znajduje żadnego uzasadnienia i narusza wskazane wcześniej zasady konstytucyjne.

Dodatkowo, na poparcie swojego stanowiska Wojewoda przywołał opinię Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zawartą w skierowanym do Prezydenta Miasta wystąpieniu z dnia [...] r. na tle dawniejszych regulacji strefy płatnego parkowania w[...].

Strona 1/6