Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz,, Sędzia NSA Elżbieta Makowska (spr.), Protokolant Michał Iwanowski, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 października 2010 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie delegowanego do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie Barbary Rzuchowskiej sprawy ze skargi D. O. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Placówki Straży Granicznej z dnia [...] nr [...], II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej D. O. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/11

Komendant Placówki Straży Granicznej decyzją z dnia [...] r. Nr [...] zobowiązał obywatelkę K. D. O. do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia [...]r. i decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Komendant wskazał art. 98 ust. 1, art. 97 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z uzasadnienia decyzji wynika, że w dniu [...]r. w trakcie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom u K. D. w [...]przy ul. [...], skontrolowana została D. O. obywatelka K. Cudzoziemka ta została zatrzymana w dniu [...]r. przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w [...]za wykonywanie zatrudnienia niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Po analizie wyszczególnionych w uzasadnieniu decyzji materiałów zgromadzonych w toku postępowania, organ ustalił, że cudzoziemka D. O. wjechała do Polski [...]r. przez przejście graniczne w [...], pociągiem relacji [...], a następnie przybyła pociągiem do [...]do K. D. zamieszkałej przy ul. [...]. Ze stacji PKP odebrał ją J. K. i zwiózł pod powyższy adres, gdzie została zameldowana, mieszkała i pracowała. Na drugi dzień po przyjeździe zapoznała się z K. D., przedstawiono jej warunki pracy oraz zapoznano z dzieckiem, którym miała się opiekować.

Według ustaleń Komendanta Placówki SG w [...]cudzoziemka podjęła zatrudnienie u K. D. bez zawarcia wymaganej umowy w formie pisemnej oraz na warunkach istotnie odbiegających od określonych w zezwoleniu na pracę wydanym przez Wojewodę. Ponadto od dnia [...]r. podjęła pracę w firmie "O." w [...]przy ul. [...]bez zezwolenia na pracę, przedstawiając umowę zawartą z firmą "B." przy ul. [...]na czas określony od [...]r. do [...]r. z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia każdej ze stron, w charakterze menadżera ds. rynków wschodnich na pełny etat, ze stawką płacy zasadniczej [...] zł brutto.

Organ wskazał, że cudzoziemka zeznała do protokołu przesłuchania strony, że posiadała w K. własna firmę i potrafiła nią zarządzać, którą sprzedała przed wyjazdem do Polski, dlatego też obserwując prosperowanie firmy "O." zaproponowała J. K. żeby eksportować różnego rodzaju towary, zwłaszcza drewno pochodne do centralnej Azji, ponieważ ma liczne kontakty z przedstawicielami firm K., K., praktycznie z właścicielami prywatnych firm państw całej centralnej Azji. Propozycja została zaakceptowana przez J. K., została zatrudniona i otrzymywała wynagrodzenie w kwocie [...]zł brutto.

Komendant wyjaśnił, że w świetle obowiązujących przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców obywatelka K. może wykonywać pracę na podstawie zezwolenia na pracę oraz zawartej umowy o pracę albo umów cywilnoprawnych. Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca i określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy w okresie ważności zezwolenia.

Strona 1/11