Sprawa ze skargi M. R. na czynność Poczty Polskiej [...] w przedmiocie stwierdzenia obowiązku wynikającego z przepisów prawa
Uzasadnienie strona 2/7

Wnosząc o jej uchylenie, skarżąca zarzuciła operatorowi błędną interpretację treści art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych, ustanawiającego dwa warunki, których spełnienie skutkuje zwolnieniem z obowiązku zapłaty opłaty abonamentowej. Pierwszy warunek to ukończone 60 lat, zaś drugi to posiadanie ustalonego prawa do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Strona podkreśliła, że przepis ten nic nie mówi o konieczności pobierania świadczenia emerytalnego przez osobę korzystającą ze zwolnienia.

Skarżąca podniosła, że w myśl art. 100 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, prawo do emerytury powstaje z mocy prawa z chwilą spełnienia warunków przewidzianych w tej ustawie, zaś decyzja organu rentowego ma wyłącznie charakter deklaratoryjny i potwierdza fakt przysługiwania prawa do emerytury danej osobie. W myśl art. 101 tej ustawy, prawo to jest niezbywalne i ustaje wyłącznie w dwóch wypadkach: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, bądź z chwilą śmierci osoby uprawnionej. Z tego względu, stosując w odniesieniu do treści art. 4 ust.1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych dyrektywy wykładni językowej, która w interpretacji przepisów ma zawsze pierwszeństwo przed wykładnią celowościową, jedynym logicznym wnioskiem wynikającym z treści tego przepisu jest ten, że przewidziane w nim zwolnienie przysługuje każdej osobie, która ma ukończone 60 lat i ustalone prawo do emerytury w kwocie nie większej niż 50 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez GUS. Strona zaznaczyła, że rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych nie nakłada, na ubiegającego się o zwolnienie, obowiązku przedstawienia odcinka emerytury potwierdzającego fakt otrzymywania świadczenia emerytalnego.

W odpowiedzi na skargę Poczta Polska S.A. wniosła o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Zdaniem Poczty Polskiej, w celu uzyskania zwolnienia z opłaty abonamentowej skarżąca powinna przedstawić kserokopię decyzji jednostki organizacyjnej organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury z 2010 r. czyli z roku, w którym abonentka ubiegała się o zwolnienie z opłat abonamentowych.

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy, z uwagi na oczywistą bezzasadność jej skargi. Zdaniem Sądu, M. R. złożyła skargę na zawiadomienie Poczty Polskiej S.A. z dnia [...] r., nazwane przez nią "wezwaniem do zapłaty", które stanowi jedynie upomnienie w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie stanowi ono rozstrzygnięcia władczego, które decydowałoby o sytuacji prawnej osoby, do której zostało skierowane, nie stanowi potwierdzenia uprawnień czy obowiązków dłużnika wynikających z przepisów prawa, a zatem nie jest czynnością z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6259 Inne o symbolu podstawowym 625
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne