Sprawa ze skargi M. R. na czynność Poczty Polskiej [...] w przedmiocie stwierdzenia obowiązku wynikającego z przepisów prawa
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj (spr.),, Sędzia NSA Elżbieta Makowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 5 maja 2016 r. sprawy ze skargi M. R. na czynność Poczty Polskiej [...] w przedmiocie stwierdzenia obowiązku wynikającego z przepisów prawa I. stwierdza bezskuteczność czynności Poczty Polskiej [...] polegającej na stwierdzeniu obowiązku M. R. uiszczenia opłaty abonamentowej za okres od [...] r. do [...] r. i uznaje uprawnienie M. R. do zwolnienia od opłat abonamentowych za wskazany powyżej okres. II. zasądza od Poczty Polskiej [...] na rzesz skarżącej M. R. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6259 Inne o symbolu podstawowym 625
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/7

W dniu [...] r. M. R. złożyła w Urzędzie Pocztowym [...] formularz zwolnienia z opłaty abonamentowej za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, okazując jednocześnie, żądane przez pracownika poczty dokumenty, tj. dowód osobisty i odcinek dokumentujący wysokość pobieranego obecnie świadczenia z ZUS.

Wniosek ten został przyjęty bez zastrzeżeń, skarżąca nie była informowana o jakichkolwiek brakach powyższego formularza.

Zawiadomieniem z dnia 22 kwietnia 2011 r. P. poinformowała stronę, że według stanu na dzień [...] r. jej zaległości z tytułu opłat abonamentu radiowotelewizyjnego za okres [...] wynoszą

[...] zł. Pismem z dnia [...] r. skarżąca zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie powyższego "wezwania do zapłaty", dołączając do pisma kserokopie: formularza zwolnienia z opłat, odcinka renty, legitymacji ZUS oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pismem z [...] r. Poczta Polska S.A. poinformowała M. R., ze formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych wpłynął do Działu Przetwarzania Dokumentów, jednak został zakwestionowany z powodu braku uprawnień do zwolnienia.

W piśmie z [...] r., skarżąca szczegółowo przedstawiła swoją sytuację, wyjaśniając, że spełnia oba warunki zwolnienia z opłaty abonamentowej wynikające z treści przepisu art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz decyzji ZUS z dnia [...] r. posiada prawo do emerytury w wysokości [...] zł brutto miesięcznie. Co prawda na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy oraz decyzji ZUS z dnia [...] r. nabyła także prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu K. R. i to świadczenie jest obecnie wypłacane, jednak w żadnym razie nie spowodowało to utraty prawa do emerytury. Do pisma skarżąca dołączyła m.in. kopię decyzji o przyznaniu emerytury.

Poczta Polska S.A. w piśmie z dnia [...] r. podtrzymała swoje stanowisko. W tej sytuacji skarżąca przerejestrowała odbiorniki na swojego niepełnosprawnego syna, któremu przysługuje zwolnienie od opłaty abonamentowej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłatach abonamentowych.

Pismem z dnia [...] r. Poczta Polska S.A. ponownie przesłała skarżącej zawiadomienie o zaległościach w opłatach abonamentowych w kwocie [...] zł.

M. R. pismem z dnia 31 maja 2012 r. wezwała Pocztę Polską do usunięcia naruszenia prawa poprzez anulowanie wezwania do zapłaty stanowiącego czynność z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnienia i obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Odpowiadając na to wezwanie, Poczta Polska S.A. ponownie wskazała na brak uprawnień skarżącej do zwolnienia z opłat abonamentowych.

W dniu 27 lipca 2015 r. M. R. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na poinformowanie strony przez operatora - pismami z dnia [...]r. - o obowiązku uiszczenia w określonej wysokości zaległej opłaty abonamentowej - stanowiące czynność dotyczącą stwierdzenia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6259 Inne o symbolu podstawowym 625
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne