Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak, Sędziowie Sędzia NSA Stefan Kłosowski (spr.), Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska, Protokolant Teresa Zauerman, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 9 marca 2011 r. sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 3, 4, 6 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy [...] (Dz. Urz. Woj. [...] Nr [...], poz. [...]), po rozpatrzeniu odwołania J. G. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy nr [...] z dnia [...] r., nr [...], ustalająca jednorazową opłatę w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr [...] o pow. [...] m2, położoną w obrębie [...] w gminie [...], spowodowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadniając powyższą decyzję Kolegium wskazało, że pismem z dnia

[...] r. Wójt Gminy poinformował J. G. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, decyzją z dnia [...] r. organ I instancji ustalił stronie jednorazową opłatę w kwocie [...] zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną zmianą planu miejscowego i zbyciem nieruchomości. Podstawą ustalenia opłaty był operat szacunkowy z dnia [...] r. wraz z aneksem z dnia [...] r. oraz aktualizacją operatu szacunkowego z dnia [...] r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Z. W. Organ I instancji dokonał oceny operatu i doszedł do przekonania, że jest on rzetelny i sporządzony zgodnie z prawem, a ustalenia rzeczoznawcy nie budzą wątpliwości. Autor operatu oraz jego aktualizacji w sposób wyczerpujący określił wybór przyjętej metody szacowania wartości rynkowej nieruchomości oraz uzyskane na jej podstawie wyniki, uwzględnił przeznaczenie nieruchomości przed i po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, nie uwzględniając części składowych nieruchomości. Dokonując wyceny przyjęto stan nieruchomości z dnia wejścia w życie zmiany planu miejscowego, a ceny z dnia zbycia nieruchomości. W wyniku szacowania wartości nieruchomości objętej zmianą planu miejscowego, po zastosowaniu czynników korygujących, określono wartość nieruchomości przed zmianą planu na kwotę [...] zł, zaś po zmianie planu na kwotę [...] zł. Zmiana planu spowodowała wzrost wartości nieruchomości o kwotę [...] zł, a w związku z treścią obowiązującej na terenie gminy uchwały opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynosi [...]% tej kwoty.

W odwołaniu od decyzji I instancji J. G. wskazał, że decyzja ta narusza;

- art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ działka nr [...] której dotyczyła zmiana planu miejscowego nigdy nie została zbyta, sprzedane zostały jedynie niewielkie działki już po podziale geodezyjnym,

Strona 1/7