Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
Uzasadnienie strona 2/15

w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115) wykazały, iż u L. D. nie rozpoznano przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy ujętej pod poz. 19 wykazu chorób zawodowych. Rozpoznano natomiast przewlekłe wysiękowe zapalenie kaletki podbarkowej i pochewki mięśnia dwugłowego barku prawego, zmiany zwyrodnieniowe stawu obojczykowo-barkowego prawego. Schorzenia współistniejące to zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych, wygojone ze zniekształceniem i przykurczem koślawym, złamanie kości piętowej prawej, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.

W uzasadnieniu braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej podniesiono, iż w wyniku przeprowadzonych badań, po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, po zapoznaniu się z przebiegiem pracy zawodowej nie znaleziono podstaw do rozpoznania choroby zawodowej układu ruchu. L. D. od [...] pracował jako kierowca samochodów ciężarowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przestał pracować zawieszając działalność w dniu [...] i przeszedł na zasiłek dla bezrobotnych. W dniach [...] był hospitalizowany w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Powiatowego w [...] z powodu nadciśnienia tętniczego, w dniach [...] leczony w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w [...] z rozpoznaniem zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego prawego. Wykonano artroskopię diagnostyczną kolana (uprzednio w dn. [...] przebył leczenie operacyjne w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w [...] podczas którego rozpoznano pourazowe zapalenie kaletki maziowej kolana prawego). W [...] L. D. skierował wniosek do ZUS o rentę inwalidzką, której nie otrzymał, gdyż również po odwołaniu do Sądu Pracy biegli lekarze orzekli zdolność do pracy. L. D. wniósł odwołanie do Sądu Apelacyjnego. W [...]r. wyjechał do pracy fizycznej w [...], gdzie w dniu [...] w czasie pracy przy zbiorze jabłek spadł z wysokości doznając wielofragmentowego złamania stopy prawej, był leczony operacyjnie w [...], następnie leczony w Polsce, gdzie otrzymał świadczenia rentowe na okres 1 roku z powodu całkowitej niezdolności do pracy, następnie - do chwili obecnej - ma orzeczoną częściową niezdolność do pracy utrzymaną przez lekarzy biegłych sądowych, którzy przeprowadzili badania w [...], ponieważ L. D. ubiegał się o uznanie nadal całkowitej niezdolności do pracy.

Po zapoznaniu się z wynikami badań (tzn. zdjęciami rtg, USG, MR, badaniami scyntygraficznymi) oraz w wyniku przeprowadzonego badania konsultacyjnego lek. specjalista chirurg-ortopeda (Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w [...]) rozpoznał u L. D. przewlekłe wysiękowe zapalenie kaletki podbarkowej i pochewki mięśnia dwugłowego barku prawego oraz zmiany zwyrodnieniowe stawu obojczykowo-barkowego prawego. Podejrzenie choroby zawodowej układu ruchu zgłoszone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] przez lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii z Poradni Ortopedyczno-Urazowej [...] jako przyczynę powstania choroby zawodowej układu ruchu dotyczącą barku prawego podało, "pracę w charakterze zawodowego kierowcy w środowisku wibracji i stałej pracy z uniesionymi kończynami górnymi". Występująca w samochodach ciężarowych tzw. wibracja ogólna nie stwarza ryzyka uszkodzenia barku, a kierowca nie wykonuje stałej pracy z uniesionymi kończynami górnymi, jak podał lekarz zgłaszający podejrzenie choroby zawodowej. L. D. jako kierowca nie wykonywał również ciężkiej pracy fizycznej polegającej na unoszeniu i przenoszeniu ciężarów. W ostatnim roku pracy kierowcy tj. w [...], L. D. został zbadany w Poradni Medycyny Pracy przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań kierowców - badanie lekarskie do świadectwa kwalifikacji kierowcy samochodów ciężarowych. Z dokumentacji medycznej wynika, że nie zgłaszał żadnych dolegliwości, co potwierdził swym podpisem, a lekarz nie stwierdził odchyleń w układzie ruchu będących przeciwwskazaniem do pracy. Po [...] miesiącach od wymienionego badania L. D. zaprzestał pracy jako kierowca samochodów ciężarowych i w dniu [...] zawiesił działalność gospodarczą oraz dokonał rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. W podsumowaniu podniesiono, iż brak jest merytorycznych podstaw do rozpoznania choroby zawodowej układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy ujętej pod pozycją 19.1 i 19.2 wykazu chorób zawodowych, powstałej w okresie do 1 roku od zaprzestania pracy kierowcy, a wykonywanie tej pracy nie stwarzało ryzyka zawodowego uszkodzenia barku.

Strona 2/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny