Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
Uzasadnienie strona 15/15

Całkowicie błędne jest twierdzenie ZPWIS w [...], że orzeczenia lekarskie wydane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) w [...] i Instytut Medycyny Pracy (IMP) w [...] spełniają kryteria wymagane do oceny choroby zawodowej, ponieważ w chwili wydawania orzeczeń lekarskich o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, organom tym nie były znane wyniki śledztwa Prokuratury Rejonowej w [...] oraz opinie biegłych z zakresu badania pisma i dokumentów. Skarżący nadmienił, że ZPWIS w [...] pominął bardzo istotny dowód dotyczący dokumentacji medycznej przesłanej do WOMP w [...] przez lek. [...], a mianowicie fakt skierowania przez Prokuraturę Rejonową w [...] aktu oskarżenia przeciwko D.S. oskarżonemu o czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

Jak sam określił ZPWIS w [...] rozstrzygnięcie dotyczące tej dokumentacji (zawieszając postępowanie) stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu o stwierdzenie choroby zawodowej. Nie ujawniając faktu skierowania aktu oskarżenia przeciwko D.S. do sądu ZPWIS w [...] wykazał się wyjątkową nierzetelnością i stronniczością przy wydawaniu decyzji.

Zdaniem skarżącego, niezgodne z faktami jest twierdzenie ZPWIS w [...], że w jego przypadku nie było ryzyka narażenia na wystąpienie choroby zawodowej w związku z wykonywaną pracą i czynnikami zagrożenia panującymi na stanowisku pracy. Jak wynika z zapisów w karcie narażenia zawodowego sporządzonych przez PPIS w [...] takie zagrożenie istniało.

Niezgodne z faktami jest także twierdzenie ZPWIS w [...], że tylko praca z uniesionymi rękoma ponad głowę, praca monotypowa i długotrwałe przeciążenia są przyczyną chorób zawodowych narządu ruchu ujętych w wykazie chorób rozporządzenia Rady Ministrów.

Jak wynika z publikacji Głównego Inspektora Pracy przyczyną występowania choroby zawodowej narządu ruchu są także mikro urazy i krótkotrwałe przeciążenia występujące w długim przedziale czasowym w trakcie wykonywania zawodu kierowcy.

Nieuprawnionym jest także stanowisko ZPWIS w [...] co do pozazawodowej etiologii choroby narządu ruchu tylko z uwagi na fakt jej ujawnienia po upływie 1 roku od zakończenia pracy zawodowego kierowcy. Przyczyny tak nieznacznego przekroczenia terminu skarżący przedstawił w swoim piśmie z dnia

[...], skierowanym do PPIS w [...]. Również niewłaściwa diagnoza lekarza ortopedy z [...], w ocenie skarżącego, nie może być podstawą do twierdzenia o pozazawodowej etiologii choroby. Ponadto powoływanie się na rzekomo wykonane badania z [...] przeprowadzone przez D.S., w świetle zgromadzonych dowodów uzyskanych z Prokuratury Rejonowej w [...], jest całkowicie nieuzasadnione.

W odpowiedzi na skargę [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w [...] wniósł o oddalenie skargi podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji. Ustosunkowując się do zarzutów skargi organ podniósł, iż zgodnie z art.73 § 1 Kpa organ w toku postępowania nie miał obowiązku uwzględnić wniosku skarżącego o przesyłanie mu kserokopii nowo gromadzonego materiału dowodowego, miał natomiast obowiązek w każdym stadium postępowania, umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów w siedzibie urzędu, co uczynił.

[...] Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyjaśnił także, że chociaż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] przeprowadził postępowanie i wydał decyzję na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach

Strona 15/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny