Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.),, Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Protokolant Małgorzata Płocharska-Małys, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2010 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury [...] delegowanego do Prokuratury [...] B. R. sprawy ze skargi L. D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/15

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej u L. D. zostało wystawione w dniu [...] przez Poradnię Ortopedyczno-Urazową Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr [...] i przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...]. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] przeprowadził dochodzenie epidemiologiczne z L. D. w związku z podejrzeniem choroby zawodowej. W karcie oceny narażenia zawodowego, w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] stwierdził, iż L. D. był pracownikiem: [...] Zakładów Radiowych "U" w [...] na stanowisku referenta ekonomicznego ds. zaopatrzenia, [...] Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w [...] na stanowisku referenta ekonomicznego ds. zaopatrzenia, [...] Spółdzielni Mieszkaniowej w [...] na stanowisku kierowcy- konserwatora, [...] PTP "U" Zakładu Zespołów Elektronicznych w [...] na stanowisku starszego referenta ekonomicznego ds. zaopatrzenia,

[...] OOPMs [...] Zakładu Produkcyjnego Nr [...] w [...] na stanowisku kierownika obsługi gospodarczej, [...] na stanowisku hodowcy trzody w Gospodarstwie Specjalistycznym, [...] prowadził działalność gospodarczą pod nazwą "M", od [...] pracował na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego w ramach działalności gospodarczej pod nazwą publiczny transport drogowy w zakresie nieregularnego przewozu ładunków, [...] był zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy w [...],[...] pobierał świadczenie rentowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] wystawił skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej i w dniu [...] wysłał je do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w [...], a następnie w dniu [...] wszczął postępowanie administracyjne w sprawie choroby zawodowej L. D..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] w dniu [...] pismem znak: [...] przesłał do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w [...] uzupełnioną kartę oceny narażenia zawodowego.

L. D. został zbadany w kierunku choroby zawodowej w Poradni Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w [...] i w dniu [...] otrzymał orzeczenie lekarskie nr [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej pod postacią przewlekłej choroby narządu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy ujętej pod pozycją 19 wykazu chorób zawodowych, po przeprowadzeniu stosownych badań lekarskich oraz dochodzenia epidemiologicznego na stanowiskach pracy.

Ustalenia kliniczne dotyczące choroby, w stosunku do której prowadzono postępowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny