Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie warunków zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel Sędzia WSA Maria Mysiak (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Anita Jałoszyńska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 marca 2018 r. sprawy ze skargi W. M., B. M., S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. na rzecz skarżących W. M., B. M., S. M. solidarnie kwotę [...]([...]) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

W. M., B. M. oraz S. M. wnioskiem z dnia

[...] r. zwrócili się do Burmistrza B. o ustalenie warunków zabudowy dla położonego nad Jeziorem B. terenu obejmującego działkę nr [...] z obrębu [...] oraz część działki nr [...] z obrębu [...] m. B..

Burmistrza B. decyzją z dnia [...] r., nr [...] ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stanicy wodnej służącej turystyce wodnej. Organ pierwszej instancji określił rodzaj i zakres inwestycji jako budowę na działce nr [...] i części działki nr [...], stanowiących teren inwestycji, obiektu usługowego w sąsiedztwie występującej w obszarze analizowanym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz zabudowy usługowej, w tym zawartej w zabudowie o innym przeznaczeniu, stanicy wodnej służącej turystyce wodnej obejmującej budowę:

. do dwóch budynków noclegowych z częścią gastronomiczną i funkcją lokalu mieszkalnego w jednym z nich, w tym funkcją budynku mieszkalnego jednorodzinnego zarządzającego lub właściciela stanicy, o powierzchni zabudowy każdego z nich do 500 m2,

. do 8 budynków domków kempingowych o powierzchni zabudowy każdego z nich do 75 m2,

. budynku hangaru techniczno-magazynowo-sanitarnego o powierzchni zabudowy do 120 m2,

. naturalnej plaży trawiastej oraz placów, parkingów, chodników i terenów utwardzonych,

. obiektów małej architektury - m.in. osłony śmietnikowej, murków oporowych i urządzeń rekreacji (np. stoły, ławki i zadaszenia) pomostów cumowniczych na Jeziorze B. .

Od powyższej decyzji odwołała się M. P. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Odwołująca się podniosła, że ustalenia przedmiotowej decyzji są ewidentną próbą obejścia przepisów związanych z ochroną przyrody, tj. zakazu lokalizowana nowych obiektów budowlanych o funkcji mieszkalnej w pasie szerokości 100 m od brzegu jeziora.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. decyzją z dnia [...] r., nr [...], działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zw. z art. 59 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), uchyliło decyzję organu pierwszej instancji i odmówiło ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stanicy wodnej służącej turystyce wodnej nad Jeziorem B. w [...] obręb M., gm. B. - działka o nr ewid. [...] oraz obr. [...] m. B. - część działki nr [...].

W uzasadnieniu swojej decyzji organ odwoławczy podał, że w dniu [...] r. Burmistrz B. wydał decyzję nr [...] ustalającą na rzecz W. M., B. M. i S. M. warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stanicy wodnej służącej turystyce wodnej nad Jeziorem B. w [...] obręb M., gm. B. - działka o numerze ewidencyjnym [...] oraz obr. [...], m. B. - część działki nr [...], w zakresie przyłączy - działka nr ewid.[...] Opisaną decyzją organ pierwszej instancji określił rodzaj i zakres inwestycji jako budowę na działce nr [...] i części działki nr [...] stanowiących teren inwestycji obiektu usługowego w sąsiedztwie występującej w obszarze analizowanym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz zabudowy usługowej, w tym zawartej w zabudowie o innym przeznaczeniu, stanicy wodnej służącej turystyce wodnej obejmującej budowę:

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze