Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder,, Sędzia NSA Iwona Tomaszewska, Protokolant Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi H. S. na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/17

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] w dniu [...] wydał decyzję nr [...] znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u H. S. choroby zawodowej zespołu cieśni w obrębie nadgarstka wymienionej w poz. [...] pkt [...] wykazu chorób zawodowych, będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115).

Następnie, również w dniu [...], wydał decyzję nr [...] znak [...]o braku podstaw do stwierdzenia u H. S. choroby zawodowej pod postacią przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy, ujętej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych, będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115).

Przed wydaniem obu decyzji H. S. została zbadana w kierunku choroby zawodowej w Poradni Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Leczenia i Profilaktyki w [...] i w dniu [...] otrzymała orzeczenie lekarskie nr [...], skorygowane w dniu [...], o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej pod postacią przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy ujętej w poz. [...] wykazu chorób zawodowych, a także orzeczenie lekarskie nr [...] o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej zespołu cieśni w obrębie nadgarstka wymienionej w poz. [...] pkt [...] wykazu chorób zawodowych.

W uzasadnieniu decyzji nr [...] podniesiono, iż miejscem pracy, w którym wystąpiło narażenie zawodowe stanowiące przyczynę zgłoszenia choroby zawodowej było Indywidualne Gospodarstwo Rolne w [...], gdzie H. S. pracowała i w okresie od [...] do [...] r. była narażona na powstanie przewlekłych chorób układu ruchu, które mogły być wywołane sposobem wykonywania pracy. Ustalenia kliniczne dotyczące choroby, w stosunku do której prowadzono postępowanie, wykazały brak podstaw do rozpoznania choroby zawodowej pod postacią przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy, ujętej pod pozycją [...] wykazu chorób zawodowych.

Strona 1/17
Inne orzeczenia o symbolu:
6200 Choroby zawodowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja sanitarna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Sanitarny