Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący SWSA Ewa Partyka Sędziowie NSA Stanisław Śliwa AWSA Maria Mikolik /spr./ po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 7 września 2022 r. sprawy ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2022 r. nr SKO.4111/1279/2021 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza [...] z dnia 29 listopada 2021 r. nr ŚR.2054.ŚP.2021 w części dotyczącej odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie na rzecz skarżącej K. P. kwotę 480 zł /słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną decyzją z dnia 20 stycznia 2022 r. nr SKO.4111/1279/2021 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie, po rozpoznaniu odwołania K. P. (dalej: skarżąca) reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika, utrzymało w mocy decyzję Burmistrza [...] z dnia 29 listopada 2021 r. nr ŚR.2054.ŚP.2021 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem J. Ś.

Jak wynika z akt sprawy, J. Ś. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym na stałe przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w [...] z dnia [...] lutego 2019 r. W orzeczeniu wskazano, że daty powstania niepełnosprawności nie da się ustalić.

W związku z opieką sprawowaną przez K. P. nad niepełnosprawnym ojcem, Burmistrz [...], decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] przyznał skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy na okres od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

Następnie skarżąca w dniu 15 kwietnia 2021 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem. We wniosku skarżąca zawarła oświadczenie o rezygnacji z ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz wniosek o uchylenie decyzji przyznającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na końcowym etapie postępowania, po ustaleniu spełnienia wszystkich pozostałych przesłanek przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. na 31 marca 2021 r.

Decyzją z dnia 18 maja 2021 r. Burmistrz [...] odmówił skarżącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem, ze względu na brak spełnienia przesłanki odnoszącej się do momentu powstania niepełnosprawności u osoby wymagającej opieki oraz fakt, iż skarżąca ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W wyniku odwołania Skarżącej SKO w Rzeszowie, decyzją z dnia 7 września 2021 r. nr SKO.4111/537/2021 uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji wskazując, że moment powstania niepełnosprawności u ojca skarżącej oraz okoliczność, że w związku ze sprawowaną opieką nad ojcem ma ona ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, nie stanowią przeszkody w przyznaniu jej świadczenia pielęgnacyjnego. Organ odwoławczy naprowadził jednocześnie na potrzebę podjęcia stosownych czynności, aby strona mogła skorzystać z prawa do wyboru świadczenia, skoro może przysługiwać jej tylko jedno z nich.

Następnie Burmistrz [...], decyzją z dnia 14 października 2021 r. nr ŚR.1734.SZO.2021 uchylił decyzję własną, przyznającą skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze