Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Krystyna Józefczyk Sędziowie NSA Anna Lechowska /spr./ WSA Joanna Zdrzałka Protokolant sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólno-Administracyjnym na rozprawie w dniu 12 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi K. B. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu -skargę oddala-

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Uzasadnienie strona 1/9

II SA/Rz 204/06

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia [...] marca 2003r. o nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Zastępcy Burmistrza Gminy dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku, oznaczonego na załączniku graficznym nr l na budynek administracyjno- warsztatowo -usługowo -magazynowy (w tym magazyn odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne), przebudowie budynku oznaczonego nr 2 ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno -handlowo- usługowy, usytuowaniu zbiornika V- 25m3 do gromadzenia oleju przepracowanego oznaczonego nr 3, przebudowie istniejącego zadaszenia na wiatę składową (nr 4), na terenie po byłej "B." w I. przy ul. Z. ( dz. nr ewid. 5290) dla Firmy "A." s.c. G. S., A. S. I. ul. Z. [...], uzgodnił w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu przewidziany projektem decyzji.

Jednocześnie zastrzegł, że projekt budowlany zadania inwestycyjnego należy przedłożyć mu do uzgodnienia .

Jako podstawę prawną postanowienia wskazał art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst Dz.U.nr 90 z 1998r.,poz.575, ze zm), art. 57 ust. l ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62,poz.627, ze zm.) i art. 19 ust. l ustawy z dn.18 maja 2005r o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 113,poz. 954) oraz art. 106 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U.Nr 98 z 2000r.,poz.l071 ze zm.)

W uzasadnieniu postanowienia podniósł, że do wniosku dołączono projekt decyzji z załącznikiem graficznym i wyniki analizy urbanistycznej w zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania wokół terenu inwestycji (dz. nr ewid. 5290) oraz stanu faktycznego i prawnego terenu objętego wnioskiem do decyzji [...] oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. " Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów byłej B. w I. na obiekty, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie zbierania, magazynowania i transportu odpadów", autorstwa inż. A. B. (weryfikacja raportu mgr inż. A. Z. - rzeczoznawca z listy Min. OŚZNiL, zaświadczenie nr [...]).

Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 113,poz. 954) inwestor zwrócił z wnioskiem o zastosowanie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, obowiązujących do dnia 27 lipca 2005r., a dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na to, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o wzizt nie zostało zakończone przed wejściem w życie zmian do ustawy. Przychylając się do prośby Firmy "A." s.c. Inspektor Sanitarny uzgodnił warunki zabudowy dla wnioskowanego przedsięwzięcia , zawarte w projekcie decyzji o wzizt, przy zastosowaniu zasady wynikającej z art.19.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia z hasłem:
Zagospodarowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny