Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elwira Brychcy Sędziowie Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Sędzia WSA Jakub Zieliński (spr.) Protokolant st.sekr.sąd. Mariola Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2014 r. sprawy ze skargi E. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Burmistrz W., decyzją z dnia [...] 2013 r. o nr [...]odmówił E. H. przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym R. H..

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ wyjaśnił, iż na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw "osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych spełniającym nowe - tj. obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. warunki określone w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osobom, którym przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, za każdy miesiąc, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., w którym przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dalej organ wyjaśnił, iż w trakcie postępowania ustalił, że E. H. nie spełnia nowych warunków do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego określonych w treści art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujących od 1 stycznia 2013 r, zgodnie z którym świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

- nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Tym samym wnioskodawczynie nie spełnia przesłanki do przyznania jej dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła E. H. podnosząc, iż jej mąż R. H. już od 29 lat choruje i przebywa na rencie. Jest całkowicie niezdolny do pracy w związku z niepełnosprawnością w stopni znacznym. Wymaga opieki i wsparcia w samodzielnej egzystencji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. decyzją z dnia [...]2013 r. o [...] utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (dz. u. z 2012r., poz. 1548), osobom, o których mowa w art. 11 ust. 1 tej ustawy, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą , oraz osobom, którym przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustaw o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, za każdy miesiąc w okresie od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej do dnia 30 czerwca 2013 r., w którym przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze