skarg A. J. na decyzje SKO w K. w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Uzasadnienie strona 2/18

Następnie organ wskazał, że opłatę za pobyt Z. S. w Domu Pomocy Społecznej w P. za okres od 10 do 31 sierpnia 2011 r. w wysokości [...] zł i za okres od 1 do 30 września 2011 r. w wysokości [...] zł wniosła zastępczo Gmina.

W związku z powyższym decyzją z dnia [...] października 2011 r., nr [...] A. J. została zobowiązana do zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O. za świadczenie z pomocy społecznej - odpłatność za pobyt ojca w Domu Pomocy Społecznej w P. za okres od 10 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w wysokości [...] zł natomiast za wrzesień 2011 r. w wysokości [...] zł. Powyższa decyzja z dnia [...] października 2011 r. został uchylona rozstrzygnięciem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku z odwołaniem wniesionym przez A. J.

Prezydent Miasta O. wyjaśnił dalej, iż ponownie rozpatrując sprawę zwrócił się do A. J. w celu ustalenia terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego alimentacyjnego. Wobec braku odpowiedzi strony organ sytuację rodziny strony ustalił w oparciu o dokumentację dołączoną do odwołania od decyzji Prezydenta Miasta O. z dnia [...] października 2011 r. Zgodnie z tymi ustaleniami A. J. prowadzi 4 osobowe gospodarstwo domowe. Na dochód rodziny składało się wynagrodzenie A. J. w wysokości [...] zł netto, wynagrodzenie jej męża w wysokości [...] zł netto oraz emerytura matki strony w wysokości [...] zł. Zatem łączny dochód rodziny wynosił [...] zł netto miesięcznie. Dochód ten przekraczał 300% kryterium dochodowego, które dla 4 osobowej rodziny wynosi 1.404 zł (351 zł x 4 = 1.404 zł x 300% = 4.212 zł) o kwotę [...] zł.

Dalej organ wskazał, iż w toku postępowania ustalił, że A. J. jest jedyną osobą zobowiązaną na podstawie art. 61 ust 2 ustawy o pomocy społecznej do partycypowania w kosztach utrzymania Z. S. w Domu Pomocy Społecznej w P., gdyż kwota dochodu K. D. pozostająca po wniesieniu opłaty jest niższa niż 300% kryterium dochodowego. Organ wskazał, iż stosowana kalkulacja znajduje się w dokumentacji K. D., która nie wyraziła zgody na udostępnienie swoich danych osobowych.

W oparciu o powyższe, pismem z dnia [...] grudnia 2011 r. organ wysłał A. J. umowę w sprawie uiszczenia odpłatności z tytułu pobytu jej ojca w domu pomocy społecznej na kwotę [...] zł, która wynikała z różnicy pomiędzy dochodem rodziny A. J., a 300% kryterium dochodowego, za okres od 10 sierpnia 2011 r., to jest dnia w którym Z. S. został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej. A. J. w dniu [...] grudnia 2011 r. złożyła oświadczenie, że nie wyraża zgody na ponoszenie jakiejkolwiek odpłatności za pobyt ojca w domu pomocy społecznej.

Strona 2/18