skarg A. J. na decyzje SKO w K. w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Świstak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Edyta Podrazik Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Protokolant St. sekretarz sąd. Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 marca 2013 r. sprawy ze skarg A. J. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [....] 2012 r. Nr [....] [....] 2012 r. Nr [....] w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Prezydenta Miasta O.z dnia [....] 2012 r. Nr [....] oraz z dnia [....] 2012 r. Nr [....], II. określa, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonane.

Uzasadnienie strona 1/18

Decyzją z dnia [...] lipca 2012 r., nr [...] Prezydent Miasta O. postanowił:

1. Ustalić kwotę zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O. z tytułu odpłatności za pobyt Z. S. w Domu Pomocy Społecznej w P.:

- za okres od 10 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w wysokości [...] zł, za okres od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. w wysokości [...] zł;

2. Zobowiązać A. J. do zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O. z tytułu odpłatności za pobyt Z. S. w Domu Pomocy Społecznej w P.:

za okres od 10 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w wysokości [...] zł, za okres od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. w wysokości [...] zł;

3. Odmówić całkowitego zwolnienia od zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O. z tytułu odpłatności za pobyt Z. S. w Domu Pomocy Społecznej w P.;

4. Częściowo zwolnić A. J. ze zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w O. z tytułu odpłatności za pobyt Z. S. w Domu Pomocy Społecznej w P.:

za okres od 10 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w wysokości [...] zł, za okres od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r. w wysokości [...] zł;

5. Należność za okres od 10 sierpnia 2011 roku do 30 września 2011 r. w łącznej kwocie [...] zł płatne w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.

Jako podstawę prawną powyższej decyzji organ wskazał art. 104 ust. 1, art. 60, art. 61 ust. 2 i 3, art. 64 pkt 1 i 2, art. 8 art. 101 ust. 6, art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 104 k.p.a.

Uzasadniając decyzję Prezydent Miasta O. wyjaśnił w pierwszej kolejności, iż decyzją tego samego organu z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...] oraz decyzją tego organu z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] Z. S. został skierowany do Domu Pomocy Społecznej w P. Natomiast decyzjami Prezydenta Miasta O. z dnia [...] września 2011 r. Z. S. zobowiązany został do ponoszenia odpłatności za pobyt w wysokości 70% swoich dochodów. W domu pomocy społecznej Z. S. przebywa od 10 sierpnia 2011 r. i obecnie jest skierowany na czas nieokreślony.

Dalej organ wyjaśnił, iż odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w P. Z. S. do lutego 2012 r. wynosiła [...] zł miesięcznie przy czym Z. S. ponosił 70% odpłatności ze swojej emerytury, to jest [...] zł, natomiast od marca 2012 r. odpłatność wynosi [...] zł przy czym Z. S. ponosi 70% odpłatności ze swojej emerytury, to jest [...] zł. Pozostałą brakującą miesięczną kwotę zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zobowiązana jest ponosić A. J. wraz z siostrą K. D.

Strona 1/18