Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
Sentencja

Dnia 14 marca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Kwiecińska Sędziowie Sędzia WSA Barbara Drzazga Sędzia WSA Tomasz Świstak (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2013 roku sprawy ze skargi U. K., E. L., E. O. J.K., M. K., M. K., R. W., R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2012 roku Nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2012 roku nr [...], II. stwierdza nieważność decyzji Wójta Gminy Ł. z dnia [...] 2011 roku nr [...], III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz skarżących: - U.K. kwotę 457,- zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, - E. L. kwotę 457,- zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, - E.O. kwotę 457,- zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, - J.K. kwotę 457,- zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, - M.K. kwotę 457,- zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, - M. K. kwotę 457,- zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, - R.W. kwotę 457,- zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, - R. K. kwotę 457,- zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, IV. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/13

Uchwałą z dnia [...] 2004 r., nr [...] ([...]) Rada Gminy Ł. przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej, eksploatacji kruszywa oraz terenów mieszkaniowych w rejonie wiaduktu C..

W § 21 ust. 1 wskazano, iż ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokościach:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy siedliskowej oznaczonej na rysunku planu symbolami: M i MR 15%,

2) dla terenów usług turystyki oznaczonych symbolem UT 7%,

3) dla terenów powierzchniowej eksploatacji żwiru oznaczonych na rysunku planu symbolami PE 15%,

4) dla terenów aktywizacji gospodarczej oznaczonych na rysunku planu symbolami AG 10%.

W dniu 6 października 2008 r. M. K. (właściciel działki nr [...] położonej w C. na ternie objętym wyżej opisanym planem miejscowym) zbył działkę nr [...] na rzecz W. N. i K. F. (umowa sprzedaży - akt notarialny z dnia [...] 2008 r. repet. A [...] ).

W dniu 10 października 2008 r. Wójt Gminy Ł. w związku z powzięciem informacji o zbyciu przedmiotowej nieruchomości wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

W dniu 20 lutego 2009 r. M. K. zmarł. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w G. z dnia [...] 2009 r. sygn. I. Ns. [...] , spadek po nim nabyli żona U. K. oraz zstępni zmarłego: E. L., E. O., J. K., M. K., M. K., R. W., R. K.

Decyzją z dnia [...] 2009 r., nr [...] Wójt Gminy Ł. ustalił wobec U. K. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 115.928,80 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w postaci działki nr [...] położonej w C. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą z dnia [...] 2004 r., nr [...].

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu decyzją z dnia [...] 2010 r. uchyliło powyższą decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał m.in., iż organ I instancji nie wyjaśnił dlaczego spośród spadkobierców M. K. nałożył opłatę jedynie na U. K.

Pismem z dnia 15 lutego 2011 r. Wójt Gminy Ł. powiadomił spadkobierców M. K. o wszczęciu postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej dotyczącej działki [...] w C.

Następnie decyzją z dnia [...] 2011 r., nr [...] ustalił jednorazową opłatę w wysokości 77.993,50 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - działki nr [...]o powierzchni 9,23.00 ha położonej w C., gm. Ł. wobec uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej, eksploatacji kruszywa oraz terenów mieszkaniowych w rejonie wiaduktu C.. Do zapłaty opłaty planistycznej organ zobowiązał U. K. (kwota 19.498,38 zł stanowiącą udział w wysokości 1/4 części opłaty planistycznej), E. L. (kwota 8.356,45 zł stanowiącą udział w wysokości 3/28 części opłaty planistycznej), E. O. (kwota 8.356,45 zł stanowiącą udział w wysokości 3/28 części opłaty planistycznej), J.K. (kwota 8.356,45 zł stanowiącą udział w wysokości 3/28 części opłaty planistycznej), M. K. (kwota 8.356,45 zł stanowiącą udział w wysokości 3/28 części opłaty planistycznej), M. K. (kwota 8.356,45 zł stanowiącą udział w wysokości 3/28 części opłaty planistycznej), R. W.(kwota 8.356,45 zł stanowiącą udział w wysokości 3/28 części opłaty planistycznej) oraz R. K. (kwota 8.356,45 zł stanowiącą udział w wysokości 3/28 części opłaty planistycznej).

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze