Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Uzasadnienie strona 12/12

Podsumowując Sąd stwierdza, że Kolegium dopuściło się po pierwsze naruszenia art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a., gdyż w punkcie 2. swej decyzji nie rozpatrzyło w całości o zasadności przyznania H. B. świadczenia pielęgnacyjnego (w aspekcie czasowym), zważywszy, że w punkcie 1. uchyliło rozstrzygnięcie Prezydenta w całości. Organ odwoławczy naruszył też przepisy prawa materialnego: art. 24 ust. 2 u.ś.r. i art. 27 ust. 5 pkt 5 u.ś.r., jako że wobec wyraźnego wyboru przez H. B. świadczenia pielęgnacyjnego w miejsce zasiłku dla opiekuna oraz wobec złożenia przez nią wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami [...] września 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne należało przyznać od miesiąca września 2020 r.

Zaskarżoną decyzję uchylono wobec tego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 pkt a i c ustawy z dnia [...] sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.).

Niniejszą sprawę rozpoznano na posiedzeniu niejawnym stosownie do art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia [...] marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem [...], innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), po uprzednim skierowaniu jej do takiego trybu przez Przewodniczącego Wydziału (k. 34 akt sądowych).

Strona 12/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze