Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz Sędziowie Sędzia WSA Jan Szuma (spr.) Asesor WSA Arkadiusz Skomra po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2021 r. sprawy ze skargi H. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości, II. na podstawie art. 152 § 1 ustawy z dnia [...] sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.) postanawia, że zaskarżona decyzja podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/12

Decyzją z dnia [...] marca 2021 r., [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze (zwane dalej "Kolegium"), po rozpatrzeniu odwołania H. B., uchyliło decyzję Prezydenta Miasta P. (zwanego dalej "Prezydentem") z dnia [...] stycznia 2021 r., [...] o odmowie przyznania odwołującej się świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad matką J. B..

Powyższe rozstrzygnięcia wydano w następujących okolicznościach udokumentowanych w aktach sprawy.

Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2020 r. H. B. wystąpiła o zmianę zasiłku dla opiekuna na świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką J. B. (k. 19 akt administracyjnych organu pierwszej instancji). W uzasadnieniu wskazała, że jej matka jest osobą schorowaną, od 3 lat leżącą i wymagającą stałej opieki. Zasiłek dla opiekuna w wysokości [...] zł miesięcznie nie jest wystarczający. W związku z powyższym H. B. zawnioskowała o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, które jest w wyższej wysokości. Do wniosku dołączyła między innymi orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w P. z dnia [...] lipca 2012 r., [...], w którym J. B. została zaliczona do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności na stałe, bez możliwości ustalenia od kiedy niepełnosprawność istnieje (k. 1-7 akt administracyjnych organu pierwszej instancji) oraz decyzję Prezydenta z dnia [...] listopada 2018 r., [...] w sprawie zmiany zasiłku dla opiekuna przyznanego na J. B. na kwotę [...]zł miesięcznie od dnia [...] listopada 2018 r. bezterminowo (k. 18 akt administracyjnych organu pierwszej instancji).

Pismem z dnia [...] września 2020 r. Prezydent wezwał H. B. w celu złożenia wyjaśnień, wyrażenia zgody na uchylenie prawa do zasiłku dla opiekuna oraz złożenia wypełnionego formularza wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (k. 28 akt administracyjnych organu pierwszej instancji).

Pismem z dnia [...] września 2020 r. H. B. odpowiedziała na powyższe wezwanie (k. 24-25 akt administracyjnych organu pierwszej instancji). Przedłożyła wypełniony formularz wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z załącznikami (k. 20-24 i 25-27 akt administracyjnych), a w załączonym doń piśmie wyjaśniła, że zgadza się na rezygnację z prawa do zasiłku dla opiekuna w momencie przyznania jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (k. 25 akt administracyjnych).

Decyzją z dnia [...] września 2020 r., [...] Prezydent odmówił przyznania H. B. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad matką J. B. (k. 29 akt administracyjnych organu pierwszej instancji).

Organ wskazał, że w przypadku zbiegu uprawnień - w tym przypadku prawa do zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjnego - stronie przysługuje tylko jedno wybrane świadczenie. H. B. w piśmie z dnia [...] września 2020 r. odmówiła wyrażenia zgody na uchylenie prawa do pobieranego zasiłku (a konkretnie: zgody nie powiązanej warunkowo z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego - uw. Sądu), tym samym w obrocie prawnym pozostaje ostateczna decyzja Prezydenta z dnia [...] września 2015 r., nr [...], przyznająca H. B. prawo do zasiłku dla opiekuna od dnia [...] lipca 2013 r. bezterminowo. Mając powyższe na uwadze Prezydent odmówił H. B. przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż w jego ocenie nie spełniła ona przesłanek z art. 17 i art. 27 ustawy z dnia [...] listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm., dalej "u.ś.r."). Ponadto organ podkreślił, że zgodnie z art. 17 ust. 1b u.ś.r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Z akt sprawy wynika natomiast, że nie da się ustalić od kiedy istnieje niepełnosprawność J. B..

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze