Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Daria Sachanbińska Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 15 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez J. M., zwaną dalej: "skarżącą", jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (zwanego dalej: "organem odwoławczym" i "SKO") z dnia 21 października 2019 r., nr 29 listopada 2019 r., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Nysy (dalej: "Burmistrz") z dnia 8 sierpnia 2019 r., nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania jej dodatku mieszkaniowego.

Skarga została wniesiona w następującym, wynikającym z akt administracyjnych, stanie faktycznym i prawnym:

Wnioskiem z 17 czerwca 2019 r. skarżąca zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Strona podała, że zajmuje lokal mieszkalny położony w [...] przy ul. [...] bez tytułu prawnego, ale oczekuje na przydział przysługującego jej lokalu zamiennego lub socjalnego. Powierzchnia użytkowa tego lokalu wynosi 29,30 m2, nie jest on wyposażony w centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę ani instalację gazu przewodowego. W dołączonej do wniosku deklaracji o wysokości dochodów za okres od marca do maja 2019 r. podała, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i jej dochody w podanym okresie z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniosły 1.860 zł.

Dodatkowo, na żądanie organu I instancji strona przedłożyła oświadczenie z dnia 27 czerwca 2019 r., w którym wskazała, że ze względu na sprawowanie opieki nad mężem podała inny adres do korespondencji (ul. [...] w [...]). Jednocześnie podała, że od [...] pozostaje z nim w separacji.

Organ pismem z dnia 28 czerwca 2019 r. zawiadomił skarżącą o terminie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w mieszkaniu przy ul. [...]. W piśmie poinformowano ją, że jej nieusprawiedliwiona nieobecność w wyznaczonym terminie zostanie potraktowana jako odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym i będzie podstawą do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego. Na pismo strona nie zareagowała, a w dniu 10 lipca 2019 r. pracownicy organu podjęli nieudaną, ze względu na nieobecność skarżącej, próbę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w mieszkaniu przy ul. [...]. Kolejnym pismem z dnia 11 lipca 2019 r. organ I instancji wezwał stronę do skontaktowania się z organem w celu ustalenia nowego terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w przedmiotowym lokalu mieszkalnym. W piśmie także zawarto pouczenie o skutkach nieobecności w miejscu przeprowadzenia wywiadu. Powyższe wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Pismem z dnia 22 lipca 2019 r. organ zawiadomił stronę o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Z dołączonej do akt administracyjnych notatki służbowej z dnia 25 lipca 2019 r., sporządzonej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w [...], wynika, że skarżąca oświadczyła, że zgadza się na wywiad środowiskowy, ale w mieszkaniu przy ul. [...] w [...], ze względu na sprawowanie pod tym adresem opieki nad mężem.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze