Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska (spr.) Sędzia NSA Jerzy Krupiński Protokolant St. sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/12

Przedmiot zaskarżenia w niniejszej sprawie sądowoadministracyjnej stanowi, wydana na podstawie art. 138 § 1 K.p.a., decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 stycznia 2016 r., nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Ujazdu z dnia 7 sierpnia 2015 r., nr [...], ustalającą dla A Spółka z o.o. jednorazową opłatę w wysokości 17.711,70 zł z tytułu wzrostu zbytej nieruchomości, oznaczonej jako działki nr: a, b, c, d, e, k.m. 1 o powierzchni 0,5492 ha, położonej w [...] - spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaskarżoną decyzję poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu.

Burmistrz Ujazdu został poinformowany, że aktem notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w [...] przez notariusza I. Z. w dniu 10 grudnia 2014 r., za Repertorium A nr [...], firma A Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej zwana także Spółką) dokonała zbycia działek nr: a, b, c, d, e, o łącznej powierzchni 0,5492 ha, położonych we wsi [...], ujawnionych w księdze wieczystej nr [...].

Wobec powyższego, pismem nr [...] z dnia 2 marca 2015 r., Burmistrz Ujazdu zawiadomił A Sp. z o.o. z siedzibą w [...] o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości ww. nieruchomości, objętej w dacie sprzedaży planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIV/125/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1 z dnia 2 stycznia 2013 r.), według którego ww. działki położone są na terenie o symbolu P/UC.l - tereny produkcyjne składowe, magazynowe oraz usługowe, w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.

Do czasu uchwalenia ww. planu przedmiotowa nieruchomość objęta była ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr L/235/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 642 z dnia 22 września 2006 r.) i znajdowała się w strefie ZI,R - tereny zieleni izolacyjnej oraz użytków rolnych.

Organ pierwszej instancji poinformował Spółkę, że zostanie z urzędu wykonana wycena przedmiotowej nieruchomości, określająca wzrost jej wartości, spowodowany uchwaleniem nowego planu (w 2012 r.), oraz że ustalona w nowym planie stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości wynosi 30%.

Po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego W. M. operatu szacunkowego z dnia 10 kwietnia 2015 r., organ pierwszej instancji, pismem z dnia 23 czerwca 2015 r., zawiadomił Spółkę o możliwości zapoznania się z opinią biegłego i o możliwości zgłoszenia uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Następnie, Burmistrz Ujazdu decyzją nr [...], z dnia 7 sierpnia 2015 r., podjętą na podstawie art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), ustalił dla A Sp. z o.o. z siedzibą w [...] obowiązek uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 17.711,70 zł z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości położonej we wsi [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: a, b, c, d, e, o łącznej powierzchni 0,5492 ha, spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Strona 1/12