WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2017 r. sprawy ze sprzeciwu K. G. od decyzji SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala sprzeciw.
Uzasadnienie strona 7/7

Dokonując oceny legalności zaskarżonej decyzji dostrzec trzeba ponadto, że właściwe wypełnienie zasady dwuinstancyjności (art. 15 K.p.a.) wymaga nie tylko podjęcia dwóch kolejnych rozstrzygnięć różnych organów, lecz zakłada ich podjęcie w wyniku przeprowadzenia przez każdy z tych organów postępowania umożliwiającego osiągnięcie celów, dla których postępowanie to jest prowadzone. Chodzi zatem o to, by przeprowadzono dwukrotnie merytoryczne postępowanie, by dwukrotnie oceniono dowody, w sposób rzeczowy i dogłębny przeanalizowano wszelkie argumenty i w konsekwencji dokonano prawidłowej subsumcji przepisu prawa do stanu faktycznego zaistniałego w sprawie. Obowiązkiem organu odwoławczego jest więc ponowne rozpatrzenie sprawy tak, jak gdyby nie było rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji (por. wyrok NSA z dnia 21 lutego 2012 r., sygn. akt II OSK 2720/11, dostępny na stronie internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Sporządzony na potrzeby niniejszego postępowania operat szacunkowy z dnia 11 maja 2016 r. dotyczył wyceny jedynie dwóch działek, a nie całej zbytej nieruchomości. Tym samym wobec zaistnienia zasadniczej zmiany zakresu wyceny, dotyczącej przedmiotowej nieruchomości, zakres niezbędnego postępowania przekracza granice dodatkowego postępowania dowodowego dopuszczalnego z mocy art. 136 K.p.a. w postępowaniu odwoławczym. Uwzględniając powyższe zasadnie organ drugiej instancji uznał, że niezbędnym jest ponowne przeprowadzenie postępowania i dokonanie ustalenia wartości nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 151 P.p.s.a. oddalił sprzeciw.

Strona 7/7