WSA w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2017 r. sprawy ze sprzeciwu K. G. od decyzji SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala sprzeciw.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2017 r. sprawy ze sprzeciwu K. G. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala sprzeciw.

Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 sierpnia 2017 r., nr [...], wydana na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - zwanej dalej K.p.a.), którą organ uchylił decyzję Burmistrza Leśnicy z dnia 7 czerwca 2017 r. ustalającą K. G. jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości obejmującej działki nr a i b w [...], o łącznej powierzchni 0,6820 ha, spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaskarżoną decyzję podjęto na podstawie następującego stanu faktycznego:

Uchwałą Nr XLIV/227/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2014 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta [...]. Wejście w życie ww. uchwały spowodowało, że nastąpiła zmiana przeznaczenia m.in. działek oznaczonych nr ewid. a i b z terenów oznaczonych w poprzednio obowiązującym planie jako "RP" i "RO" na tereny oznaczone w planie jako "2MN" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i "2KDD" - tereny ulic publicznych klasy dojazdowej. Powierzchnia nieruchomości składających się z działek nr a i b, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wynosi 0,6170 ha. Powierzchnia odpowiadająca obszarowi przeznaczonemu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną wynosi 0,0650 ha.

Skarżący dnia 22 lutego 2017 r. dokonał sprzedaży niezabudowanych działek o nr ewid. c, a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p i r dla m.in., których Sąd Rejonowy w [...] prowadzi księgę wieczystą Kw nr [...].

Pismem z marca 2017 r. (bez daty) skarżący zawiadomiony został o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia oparty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dotyczących działek nr r i s.

W sprawie sporządzony został operat szacunkowy, którego ustaleń skarżący nie negował.

Decyzją z dnia 7 czerwca 2017 r., nr [...], Burmistrz Leśnicy działając na podstawie art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz § 48 Uchwały Nr XLIV/227/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnicy (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1179 z dnia 29 kwietnia 2014 r.), orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty dla K. G., zbywcy nieruchomości stanowiących działki oznaczone numerami a i b k.m. [...] obrębu [...], o łącznej powierzchni 0,6820 ha, zapisanych w Kw nr [...], w wysokości 15.468,36 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uzasadnieniu organ wskazał, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowodowała wzrost wartości nieruchomości, co potwierdza wycena rzeczoznawcy majątkowego sporządzona na zlecenie Gminy [...]. Zgodnie z dokonaną wyceną wartość rynkowa sprzedanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 6170m2 po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosiła 184 112,80 zł (29,84 zł za m2 x 6170 m2), zaś wartość rynkowa ww. nieruchomości o powierzchni 6170 m2 przed uchwaleniem planu wynosiła 30110 zł, tj. 48 801,33 zł za ha x 0,6170 ha. Wzrost wartości sprzedanych działek przeznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o powierzchni 6170 m2 po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiada kwocie 154 003,00 zł. Uzasadniał dalej organ, że stosownie do § 48 Uchwały Nr XLIV/227/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2014 r., na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalono dla terenów zabudowy mieszkaniowej - na poziomie 10 %, co od kwoty 154 003 zł stanowi jednorazową opłatę w wysokości 15 400,30 zł. Organ przedstawił również sposób wyliczenia wzrostu wartości rynkowej sprzedanych nieruchomości przeznaczonych pod drogę publiczną o powierzchni 650 m2 po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które odpowiadają kwocie 6 806 zł, podając sposób jej ustalenia i wyliczenia. Przywołując postanowienia § 48 Uchwały Nr XLIV/227/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 kwietnia 2014 r., gdzie stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalono dla terenów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz terenów obiektów oświaty i wychowania i terenów sportu i rekreacji - na poziomie 1 %, stwierdził, że od kwoty 6 806 zł jednorazowa opłata stanowi kwotę 68,06 zł. Podał nadto, że po zsumowaniu obu kwot jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przeznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i drogę publiczną wynosi 15 468,36 zł.

Strona 1/7