Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędziowie: Sędzia WSA Ewa Janowska Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) Protokolant: Sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza [...] z dnia [...], nr [...], 2) określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości, 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. na rzecz J. P. kwotę 683 ( sześćset osiemdziesiąt trzy ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/7

Burmistrz [...], po ponownym rozpoznaniu sprawy, decyzją z dnia [...], Nr [...], działając na podstawie art. 37 ust. 1 i 6 w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w Z. z dnia 10 października 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [...] (Dz.Urz. Województwa [...] Nr [...], poz. [...]) - orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty dla J. P. - zbywcy prawa nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr A i nr B z mapy [...] położonych w Z., ujawnionych w księdze wieczystej KW [...] i [...] w wysokości 62778,60 zł tytułu wzrostu wartości w/w działek

W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że Burmistrz [...] zawiadomiony został przez notariusz M. K. o zawarciu w dniu 29.06.2005r. aktu notarialnego, na mocy którego J. P. sprzedał na rzecz Spółki A Spółka Akcyjna prawo własności działki nr A z karty mapy [...], obręb [...], dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą KW [...] oraz działkę o nr ewid. B z karty mapy [...], obręb [...], ujawnioną w KW [...]. Wskazał nadto organ, że w/w nieruchomości przylegają do siebie i stanowią jeden kompleks, a w poprzednio obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, który obowiązywał do dnia 10.10.2002r., przeznaczone były pod tereny upraw rolnych, zaś w niewielkiej części na urządzenie drogi. Uzasadniał dalej organ, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Z. z dnia 10 października 2002r., Nr [...], w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [...] nastąpiła zmiana przeznaczenia opisanych nieruchomości na tereny budownictwa urządzeń komunikacyjnych samochodowych i zaplecza technicznego motoryzacji i usługowe oraz w niewielkiej części na urządzenie drogi. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego wszedł w życie w dniu 10 grudnia 2002r. W dalszej części uzasadnienia organ wyjaśnił z jakich względów wszczął postępowanie w sprawie oraz przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania, wskazując na zapadłe decyzje, a także przytoczył brzmienie art. 37 ust. 11 i art. 36 ust. 4 ustawy z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powołując się na sporządzoną przez rzeczoznawcę opinię z dnia 25 września 2006r. stwierdził, że różnica pomiędzy wartością nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia nieruchomości w poprzednim miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a ich wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia nieruchomości w obowiązującym planie wynosi 209.262 zł. Wyjaśnił także organ, że przy oszacowaniu nieruchomości nie brano pod uwagę żadnych nakładów właściciela, gdyż wzrost wartości nieruchomości wygenerowany został wyłącznie poprzez zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz, iż w sporządzonym operacie wartość nieruchomości określono metodą podejścia porównawczego - porównywania parami, przy przyjęciu cen transakcji uzyskiwanych na rynku lokalnym oraz przy uwzględnieniu podobnych nieruchomości, co do sposobu użytkowania, lokalizacji oraz przeznaczenia w planie. Zdaniem organu, "Operat szacunkowy zawiera w swej treści informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń wyniku końcowego. Szczegółowa analiza dokonanych badań nie budzi wątpliwości tak w zakresie logiki jak i wyliczeń matematycznych". Wskazując na powyższe oraz na § 12 uchwały Nr [...], organ dokonał przedstawienia sposobu wyliczenia wysokości opłaty na kwotę 62 778,60zł.

Strona 1/7