Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu, w przedmiocie opłaty adiacenckiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz - spr. Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Protokolant Sekretarz sądowy Mariola Górska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi H. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości, 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na rzez skarżącego H. L. kwotę 549 zł (pięćset czterdzieści dziewięć), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/11

Przedmiotem skargi jaką H. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w dniu 26 października 2009 r. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z [...], Nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Kędzierzyna - Koźla z [...], Nr [...] ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Kędzierzynie - Koźlu, obręb Kłodnica w skutek podziału działki A na działki oznaczone numerami: B, C, D

Wydanie tych aktów administracyjnych poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu.

Decyzją z dnia [...], Nr [...] Prezydent Kędzierzyna - Koźla działając na podstawie art. 93 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004, Nr 261, poz. 2603 ze zm.) zatwierdził na wniosek H. L. podział nieruchomości oznaczonej jako działka A o pow. 1,3054 h położonej w obrębie [...] i stanowiącej własność wnioskodawcy w ten sposób, że w wyniku podziału powstały działki gruntu o nr B pow. 0,0817 ha, C pow. 0,1200 ha i D pow. 1,1037 ha. decyzja powyższa stała się ostateczną dnia 10 kwietnia 2006r.

Pismem z 31 października 2008r. Prezydent Kędzierzyna- Koźla zawiadomił H L. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości opisanej powyżej nieruchomości spowodowanej jej podziałem.

Kolejnym pismem z 16 grudnia 2008r. poinformowano stronę o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym ze sporządzonym operatem szacunkowym, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Decyzją z [...], nr [...], Prezydent Kędzierzyna- Koźla ustalił H. L. opłatę adiacencką w wysokości 7.278,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału oraz wskazał termin i sposób wniesienia opłaty i skutki uchybienia temu terminowi.

W uzasadnieniu opisano pokrótce stan faktyczny i powołano się na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna- Koźla Nr XIV/159/2003 z 30 października 2003r. ustalającą wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej na 35% wzrostu wartości nieruchomości będącego następstwem jej podziału. Wskazano, że wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale została ustalona w operacie szacunkowym z dnia 20 listopada 2008r. Ponadto wskazano, iż wzrost wartości nieruchomości wynosi 20.795,00 zł, stąd opłata adiacencka to 7.278,00 zł. Wskazano również, że strona nie skorzystała z uprawnienia do zapoznania się z operatem szacunkowym i całością dokumentacji oraz nie złożyła wyjaśnień, a także nie wystąpiła o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty.

Pismem z 13 lutego 2009r. H. L. wniósł odwołanie, w którym zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie prawa materialnego i procesowego, w szczególności naruszenie art. 98 ust. 1 i art. 98a ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez obciążenie strony opłatą adiacencką od działki nr D stanowiącej w rzeczywistości drogę o obszarze 1,1054 ha oraz naruszenie art. 98a ust. 1 ustawy, poprzez ustalenie opłaty adiacenckiej w wysokości przewyższającej 30% różnicy wartości nieruchomości.

Strona 1/11