Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik - spr. Sędzia WSA Daria Sachanbińska Protokolant st. sekretarz sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2007 r. sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r., nr XXXII/201/05 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, 2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości.

Uzasadnienie strona 1/9

W dniu 2 grudnia 2005 r. Rada Gminy Jemielnica, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) podjęła uchwałę nr XXXII/201/05 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na powyższą uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu złożył Wojewoda Opolski, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w całości z powodu istotnego naruszenia prawa.

Zaskarżonej uchwale Wojewoda Opolski zarzucił przed wszystkim niewykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) zwanej dalej ustawą, poprzez nieokreślenie w uchwale minimalnego poziomu usług świadczonych przed przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zdaniem Wojewody w szczególności regulacji tej nie zawierają postanowienia § 3 regulaminu, w którym Rada zawarła odesłanie do umowy w zakresie ilości wody dostarczanej odbiorcom oraz ilości odprowadzanych ścieków, minimalnego ciśnienia utrzymywanego w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej, dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez odbiorców oraz uprawnienia przedsiębiorstwa do zaniechania ustalania minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia. W ocenie organu nadzoru odesłanie w kwestii ustalenia wskaźników charakteryzujących poziom usług innych, niż te, które zostały określone w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, do zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonego przez Wójta Gminy Jemielnica należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy. Ponadto § 4 i następne rozdziału II regulaminu również nie regulują wskazanej kwestii. W ocenie Wojewody Opolskiego powyższy brak skutkuje zatem uznaniem nieważności całej uchwały.

Wojewoda podniósł także, iż uchwalony regulamin zawiera jeszcze inne postanowienia istotnie naruszające prawo. Za takie naruszenia organ nadzoru uznał powtórzenie w uchwale przepisów ustawy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) oraz ich modyfikacje. Sytuacja taka wystąpiła w § 4 pkt 1 i 2, § 4 pkt 3 i 4, § 5 pkt 7, § 7 ust. 1, § 11 ust. 1 i 2, § 17, § 18, § 20 ust. 4 zd. 1, ust. 5 i 6, § 21, § 22 pkt 1, § 22 pkt 2, § 29 ust. 1, § 41 przedmiotowej uchwały.

Ponadto w ocenie organu § 1 kwestionowanej uchwały, w którym uchwalono, że regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego na terenie Gminy Jemielnica, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców, w sposób istotny narusza art. 1 ustawy, z którego treści wynika, iż to ustawa, a nie uchwalany przez Radę regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Strona 1/9