Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów
Uzasadnienie strona 2/13

3) antena sektorowa - sztuk 3, poziom montażu na wieży ok. 40 m - inwestor E;

4) antena sektorowa - sztuk 3, poziom montażu na wieży ok. 36 m - inwestor F;

5) antena radioliniowa o średnicy ok. 0,6 m - sztuk 1, poziom montażu na wieży ok. 36 m - inwestor F;

6) antena radioliniowa o średnicy ok. 0,6 m - sztuk 1, poziom montażu na wieży ok. 33,5 m - inwestor F.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że na przedmiotowej wieży występują moduły radiowe służące do obsługi anten sektorowych. Ilość modułów radiowych:

1) o wysokości ok. 40 m - 6 sztuk - inwestor E;

2) o wysokości ok. 36 m - 3 sztuki inwestor F.

Ustalono, że właścicielem działki nr a w [...] jest G w [...], a dzierżawcą części dz. a o łącznej powierzchni ok. 300 m2 pod zabudowę wieżą telefonii komórkowej - G Sp. z o.o.(obecnie E S.A.).

Podczas kolejnych oględzin przeprowadzonych dnia 6 marca 2018 r. potwierdzono dotychczasowe ustalenia. Jednocześnie pełnomocnik A Sp. z o.o. okazał kontrolującym:

1) decyzję Starosty Powiatu [...] z dnia 22 sierpnia 2003 r., nr [...], zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla A Sp. z o.o., polegających na wzmocnieniu wieży telefonii komórkowej dla potrzeb stacji bazowej [...], zlokalizowanej na działce nr a w miejscowości [...] wraz z załącznikiem projektowym;

2) kwalifikację przedsięwzięcia [...], z kwietnia 2013 r.;

3) sprawozdanie nr [...], z badania pól elektromagnetycznych zakresu 3MHz-60GHz, wykonanych dla celów ochrony środowiska i ludności w otoczeniu [...], nr [...];

4) sprawozdanie nr [...], z badania pól elektromagnetycznych zakresu 100 kHz-60GHz wykonanych dla celów BHP w otoczeniu [...], nr [...];

5) formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w [...] dla stacji bazowej nr [...],[...] z dnia 12 grudnia 2013 r.;

6) formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne do Starostwa Powiatowego w [...] (Wydział Ochrony Środowiska), dla stacji bazowej nr [...] z dnia 12 grudnia 2013 r.;

7) zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania stacji bazowej A Sp. z o.o. nr [...], złożone do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w [...], z dnia 12 grudnia 2013 r.;

8) zawiadomienie z dnia 22 października 2013 r. o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do PINB w [...], związane ze wzmocnieniem wieży telefonii komórkowej dla potrzeb stacji bazowej nr [...] na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr [...] z dnia 22 sierpnia 2013 r., udzielonego przez Starostę [...];

9) dziennik budowy z dnia 22 października 2013 r., nr [...], wydany dla A Sp. z o.o. dotyczący inwestycji polegającej na wzmocnieniu wieży telefonii komórkowej dla potrzeb stacji bazowej nr [...]. Pierwszy wpis z dnia 30 października 2013 r., ostatni z dnia 12 grudnia 2013 r. Zakres robót opisany w dzienniku budowy dotyczył tylko wyłącznie robót budowlanych, polegających na wzmocnieniu konstrukcji fundamentu i wieży stalowej stacji bazowej [...] w [...];

Strona 2/13