Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska (spr.) Sędzia NSA Jerzy Krupiński po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 14 lutego 2019 r. sprawy ze skargi A Spółki z o.o. w [...] na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia 23 maja 2018 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/13

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez firmę A Sp. z o.o. w [...] (zwaną dalej "skarżącą" bądź "Spółką") jest postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu (dalej jako OWINB) z dnia 23 maja 2018 r., nr [...], utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim ( w skrócie PINB) z dnia 6 kwietnia 2018 r., nr [...], nakładające na skarżącą obowiązek przedstawienia wymienionych dokumentów, w zakreślonym przez organ terminie.

Wniesienie skargi poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu:

Wnioskiem z dnia 18 grudnia 2017 r. [...] Stowarzyszenie B (zwane dalej Stowarzyszeniem) zwróciło się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] w [...] na dz. nr a.

Pismem z dnia 4 stycznia 2018 r. PINB zawiadomił o planowanej na 17 stycznia 2018 r. kontroli obiektu. Nadto pismami z dnia 8 stycznia 2018 r. wystąpił do Starosty [...] i Burmistrza [...] o informację w sprawie udzielonych pozwoleń na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w [...].

W dniu 16 stycznia 2018 r. Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w [...] przesłał: decyzję Starosty Powiatu [...] z dnia 22 sierpnia 2013 r., nr [...], zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla A Sp. z o.o., polegających na wzmocnieniu wieży telefonii komórkowej dla potrzeb stacji bazowej [...], zlokalizowanej na działce nr a w miejscowości [...] oraz decyzję Starosty Powiatu [...] z dnia 8 października 2009 r., nr [...], zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę C S.A., dla inwestycji polegającej na budowie kontenera technicznego dla urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej [...], konstrukcji wsporczych pod anteny oraz pomosty obsługowe, drabin kablowych wraz z kablami telekomunikacyjnymi w [...], na dz. nr a.

Z kolei, pismem z dnia 16 stycznia 2018 r., nr [...], Burmistrz [...], przekazał decyzję Burmistrza Gminy i Miasta [...] z dnia 24 grudnia 1997 r., nr [...], zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę D z siedzibą w [...], dla inwestycji obejmującej budowę [...] wraz z linią kablową n/n zasilającą bazę, ogrodzeniem terenu oraz drogą dojazdową we wsi [...], na dz. nr ewid.a.

Kontrola wyznaczona na dzień 17 stycznia 2018 r. nie odbyła się z uwagi na nieobecność przedstawiciela E S.A. Podczas ponownie przeprowadzonych czynności w dniu 1 lutego 2018 r. organ sprawdził ilość zamontowanych anten na wieży telefonii komórkowej i ustalił, że na obiekcie znajdują się:

1) antena sektorowa [...], sztuk 6, poziom montażu na wieży ok. 40 m - inwestor E;

2) antena radioliniowa o średnicy ok. 1,2 m, sztuk 1, poziom montażu na wieży ok. 42 m - inwestor E;

Strona 1/13