Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości
Uzasadnienie strona 2/11

Odnosząc powyższe do sposobu przeprowadzenia postępowania organów w niniejszej sprawie stwierdzić należy, iż organy naruszyły zasady postępowania administracyjnego. Organ administracji publicznej stosownie, bowiem do art. 7 i art. 77 § 1 K.p.a., w toku postępowania administracyjnego, zobowiązany był pojąć kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organ administracji winien zebrać, a następnie rozpatrzyć cały materiał dowodowy, wyjaśniając, jakie okoliczności legły u podstaw podjęcia decyzji o określonej treści. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, był niekompletny, bowiem organy poddały jedynie ocenie i analizie jedną opinię biegłego (operat), w sytuacji, gdy w rzeczywistości dysponowały czterema operatami (dwa sporządzone na wniosek organu I instancji oraz dwa przez rzeczoznawców powołanych przez skarżącego). Organy pominęły całkowicie fakt, że postępowanie w sprawie wszczęte zostało przez organ I instancji 14 listopada 2005r. (k-8 akt administracyjnych) i w trakcie trwającego prawie półtoraroku postępowania administracyjnego opracowane zostały dwa operaty, różniące się znacznie, co do wysokości ustalonego wzrostu wartości nieruchomości. Pominęły także organy i to, że skarżący wskazywał w toku postępowania (k-10-odwołanie i k-1-odwołanie akt administracyjnych), iż zlecił uprawnionym rzeczoznawcom opracowanie oszacowania wzrostu wartości zbytych nieruchomości i deklarował chęć przedłożenia tych (dwóch) wycen na żądanie organów. Organ I instancji w ogóle nie zażądał od skarżącego wnioskowanych operatów, a organ II instancji wprawdzie zobowiązał skarżącego do ich przedłożenia, lecz poprzestał, po ich przedłożeniu, tylko na stwierdzeniu, że straciły one aktualność. Nie dostrzegły organy, iż przedmiotowe operaty sporządzone został w trakcie trwającego postępowania, a mianowicie 5 grudnia 2005r. oraz w dniu 15 stycznia 2006r., a strona nie posiadała wiedzy o ustalonym ustawowo czasokresie ich obowiązywania.

W związku z powyższym zauważyć należy, iż organy administracji działające w niniejszej sprawie nie były zwolnione z obowiązku przestrzegania podstawowych zasad postępowania administracyjnego, a przejawiających się m.in. w zasadzie dotyczącej pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa oraz oddziaływania na świadomość prawną obywateli (art. 8 K.p.a.) jak i zasadzie statuującej obowiązek organów udzielania informacji faktycznej i prawnej. Art. 9 K.p.a. stanowi, bowiem że organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. W niniejszym postępowaniu zachowanie organów naruszyło powyższą zasadę, co spowodowało, że skarżący pozbawiony został możliwości przedłożenia dowodów, które mogłyby świadczyć o zasadności prezentowanego przez niego stanowiska, co do zawyżenia wartości zbytych przez niego nieruchomości.

Strona 2/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze