Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rudniki w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędzia WSA Ewa Janowska Protokolant Sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2007 r. sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki z dnia 14 lutego 2007 r. nr V/31/07 w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości, 3) zasądza od Rady Gminy Rudniki na rzecz Wojewody Opolskiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/5

Uchwałą z dnia 14 lutego 2007 r., nr V/31/07, w sprawie ustalenia stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy, Rada Gminy Rudniki działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.), ustaliła stawkę procentową "z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy w wysokości 20%, w przypadku jej zbycia przed upływem 5 lat od chwili obowiązywania tej zmiany". Uchwale nadano rangę aktu prawa miejscowego i postanowiono o jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Opolskiego.

Skargę na powyższą uchwałę wniósł organ nadzoru - Wojewoda Opolski, domagając się stwierdzenia jej nieważności oraz zasądzenia kosztów postępowania. Zdaniem skarżącego żaden przepis prawa, a w szczególności żaden przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie upoważnia rady gminy do ustalania stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej wydaniem w stosunku do tej nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy. Nie stanowi takiego upoważnienia przepis art. 63 ust 4 (?) ustawy. Jeżeli rada gminy chce określić stawki procentowe opłaty planistycznej, to zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, jest to możliwe tylko wówczas, gdy jednocześnie dochodzi do uchwalenia planu. W przypadku braku planu kompetencji takich gmina nie może realizować. Skarżący powołał się przy tym na przepis art. 7 Konstytucji RP, który upoważnia władze publicznego do działania tylko w wypadku wyraźnego prawnego upoważnienia.

Gmina Rudniki wniosła o oddalenie skargi, wskazując, iż ustawodawca wprost przypisał radzie gminy kompetencje do ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast przepis art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odsyłając do odpowiedniego stosowania przepisów art. 36 i 37 dotyczących opłat planistycznych w sytuacji wydawania decyzji o warunkach zabudowy, obliguje do stosowania tych unormowań w całości, w tym także stwarza podstawę do wydania odpowiedniej uchwały przez radę gminy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Przepis art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), zwanej dalej u.s.g., stanowi, że "uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały, w trybie określonym w art. 90." Po myśli art. 85 u.s.g., nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Na podstawie art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270), zwanej dalej PPSA, akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego podlegają kognicji sądu administracyjnego.

Strona 1/5