Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Jeżewska (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Protokolant St. inspektor sądowy Katarzyna Stec po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 11 października 2012 r. sprawy ze skargi M. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 27 lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r., nr [...] decyzję Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r., nr [...], 2) określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/9

M. T. w dniu 24 lipca 2007 r. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na troje dzieci, tj. Ł. i A. T. oraz J. O..

Decyzją z dnia 17 września 2007 r., nr [...], Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.- zwanej dalej ustawą), orzekł o przyznaniu M. T.: 1) prawa do zasiłku rodzinnego na Ł. T., w kwocie 64 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.; 2) prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez Ł. T. w wysokości 100 zł, jednorazowo; 3) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, przyznany na Ł. T. w kwocie 80 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.; 4) prawa do zasiłku rodzinnego na A. T., w kwocie 64 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.; 5) prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez A. T. w wysokości 100 zł, jednorazowo; 6) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przyznany na A. T. w wysokości 80 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2007 r. do 31 października 2007 r.; 7) prawa do zasiłku rodzinnego na J. O. w kwocie 48 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.; 8) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przyznany na J. O., w wysokości 80 zł miesięcznie, na okres od 1 września 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r.

Następnie decyzją z dnia 6 kwietnia 2011 r., nr [...], Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, działając na podstawie art. 23a ust. 5 ustawy, uchylił z dniem 15 października 2007 r. decyzję własną z dnia 17 września 2007 r. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie w tym zakresie wskazał, że w dniu 28 lutego 2011 r. został powiadomiony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, iż w sprawie przyznania M. T. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na dzieci A. i Ł. T. na okres zasiłkowy 2007/2008 mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdyż ojciec dzieci jest zatrudniony w Wielkiej Brytanii od 15 października 2007 r. do nadal.

Marszałek Województwa Opolskiego decyzją z dnia 18 maja 2011 r., nr [...], na podstawie art. 21 ust 1 w związku z art 23 ust. 1 oraz art. 23a ust. 6 ustawy oraz art 10 ust 1 b (i) Rozporządzenia Rady EWG nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. dotyczącego wykonywania Rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie w związku 7 art 73 Rozporządzenia Rady EWG Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie oraz Decyzji nr 207 z dnia 7 kwietnia 2006r. dotyczącej interpretacji art. 76 i art. 79 ust 3 rozporządzenia ( EWG) nr 1408/71 oraz art. 10 ust. 1 lit. b (i) rozporządzenia (EWG) nr 574/72, przyznał M. T. zasiłek rodzinny w wysokości po 64 zł miesięcznie na A. T. i Ł. T. w okresie od 1 listopada 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na Ł. T. w okresie od 1 listopada 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. W uzasadnieniu Marszałek podał, że wnioskodawczyni w miejscu zamieszkania dzieci, tj. w Polsce jest aktywna zawodowo od 5 czerwca 2003 r. do nadal i ma prawo ubiegać się o świadczenia rodzinne zgodnie z ustawodawstwem miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 4, ust. 2 ustawy, według którego prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka bądź osobie uczącej się. Stąd uznał, że w sprawie miał do czynienia ze zbiegiem uprawnień do świadczeń rodzinnych przysługujących zarówno według prawa polskiego, jak i brytyjskiego. Dodał, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń rodzinnych powstałych na skutek podlegania przynajmniej dwóm odmiennym ustawodawstwom należy przestrzegać reguły antykumulacyjne wynikające z art. 10, ust. 1 lit. b (i) Rozporządzenia nr 574/72, które stosuje się, gdy istnieje ryzyko kumulacji świadczeń rodzinnych wynikających z art. 73 Rozporządzenia Nr 1408/71 oraz prawa do świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie ustawodawstwa krajowego państwa zamieszkania, wyłącznie z tytułu zamieszkania w danym państwie. Poza tym stwierdził, że art. 10 ust. 1 b (i), Rozporządzenia Rady EWG Nr 574/72 stanowi, iż w przypadku gdy działalność zawodowa jest wykonywana w państwie zamieszkania (w Polsce), koszty świadczeń ponosi to państwo, a świadczenia należne zgodnie z krajowym ustawodawstwem innego państwa są zawieszane do wysokości świadczeń przewidzianych w państwie zamieszkania. Wobec powyższego wywiódł, że skoro M. T. była aktywna zawodowo w Polsce, to koszty wypłaty świadczeń winny nastąpić w pierwszej kolejności w tym państwie. Badając prawo do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy organ stwierdził, że M. T. spełniła kryteria przewidziane prawem, dlatego przyznał jej omówione świadczenia rodzinne.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze