Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Daria Sachanbińska Protokolant Referent stażysta Katarzyna Działek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2017 r. sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 23 marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/14

Przedmiotem skargi, wniesionej przez M. W. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 23 marca 2017 r., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 9 września 2016 r., nr [...], orzekającą, że świadczenia rodzinne wypłacone M. W. w okresie od 1 do 31 października 2011 r., w łącznej kwocie 80 zł, są nienależnie pobranym świadczeniami rodzinnymi i podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wniesienie skargi poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu:

Decyzją z dnia 9 listopada 2010 r., nr [...], Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w [...], działający z upoważnienia Burmistrza [...], przyznał M. W. zasiłki rodzinne na dzieci: K., B., J., J. i M. W. na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r. oraz przyznał dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym m.in. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na J. W., w kwocie 80 zł miesięcznie, na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Kolejną decyzją - z dnia 17 lutego 2011 r., nr [...], w wyniku realizacji wniosku M. W. z dnia 16 lutego 2011 r., Burmistrz [...] przyznał dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na J. W., w kwocie 80 zł miesięcznie, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2011 r.

M. W. w dniu 28 czerwca 2013 r. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w [...] wniosek o wstrzymanie od 1 lipca 2013 r. wypłaty świadczeń rodzinnych z powodu podjęcia przez męża - J. W. pracy za granicą od czerwca 2013 r. Natomiast w dniu 29 lipca 2013 r. złożyła pisemne oświadczenie o wykonywaniu przez męża stałej pracy w [...] w okresie od 9 września 2011 r. do 11 lutego 2013 r.

Na wezwanie Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w [...] pismem z dnia 23 stycznia 2014 r., nr [...], poinformował, że w związku z wykonywaniem przez J. W. pracy za granicą w sprawie świadczeń rodzinnych przyznanych na pięcioro dzieci w okresie zasiłkowym 2010/2011 mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdyż J. W. w okresie od 9 września 2011 r. do 11 lutego 2013 r. pracował w [...], a od 8 lutego do 14 kwietnia 2013 r. pobierał tam zasiłek dla bezrobotnych.

Na tej podstawie Burmistrz [...] decyzją z dnia 5 marca 2014 r., nr [...], opartą o przepis art. 23a ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, uchylił decyzję własną z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie świadczeń przyznanych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Jednocześnie decyzją z dnia 5 marca 2014 r., nr [...], Burmistrz [...] uchylił od dnia 9 września 2011 r. decyzję własną z dnia 17 lutego 2011 r., nr [...], przyznającą M. W. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - J. W., w kwocie 80 zł miesięcznie.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze