Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Jeżewska (spr.) Sędzia NSA Jerzy Krupiński Protokolant St. sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2017 r. sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 23 marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/15

Ostateczną decyzją Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku, działającego z upoważnienia Burmistrza Prudnika, z dnia 9 listopada 2010 r., nr [...], przyznano M. W. zasiłek rodzinny na dziecko:

1) w wieku 5-18 lat na K. W., w kwocie 91 zł miesięcznie, na okres od 1 listopada 2010 r. do 30 listopada 2010 r.;

2) w wieku 18-24 lat na K. W., w kwocie 98 zł miesięcznie, na okres od 1 grudnia 2010 r. do 31 października 2011 r.;

3) w wieku 5-18 lat na B. W., w kwocie 91 zł miesięcznie, na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r.;

4) w wieku 5-18 lat na J. W., w kwocie 91 zł miesięcznie, na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r.;

5) w wieku 5-18 lat na J. W., w kwocie 91 zł miesięcznie, na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r.;

6) w wieku 5-18 lat na M. W., w kwocie 91 zł miesięcznie, na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r.

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, przyznany na J. W., w kwocie 80 zł miesięcznie, na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.;

- rozpoczęcia roku szkolnego, przyznany na K. W., B. W., J. W., J. W. oraz M. W. w kwocie 100 zł jednorazowo;

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, przyznany na J. W., J. W. oraz M. W. w kwocie 80 zł miesięcznie, na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r.

Poza tym decyzją Burmistrza Prudnika, z dnia 17 lutego 2011 r., nr [...], przyznano M. W. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na J. W., w kwocie 80 zł miesięcznie, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2011 r.

W dniu 28 czerwca 2013 r. M. W. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku (dalej: OPS) wniosek o wstrzymanie od 1 lipca 2013 r. wypłaty przyznanych na dzieci świadczeń rodzinnych z powodu podjęcia przez męża J. W. pracy za granicą od czerwca 2013 r. Natomiast w dniu 29 lipca 2013 r. złożyła pisemne oświadczenie o wykonywaniu przez męża pracy w [...] w okresie od 9 września 2011 r. do 11 lutego 2013 r.

W związku z powyższym w dniu 1 sierpnia 2013 r. OPS wystąpił do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, na podstawie z art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z pytaniem czy w związku z wykonywaniem przez J. W. pracy za granicą w sprawie przyznanych na pięcioro dzieci świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2010/2011 mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu pismem z dnia 23 stycznia 2014 r., nr [...], poinformował organ, że J. W. w okresie od 9 września 2011 r. do 14 kwietnia 2013 r. był aktywny zawodowo w [...], co oznacza, że wyjazd za granicę przez członka rodziny nastąpił po wydaniu decyzji przyznającej stronie świadczenia rodzinne z dnia 9 listopada 2010 r.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze