Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Beata Kozicka Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski Protokolant st. insp. sądowy Katarzyna Stec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2022 r. sprawy ze skargi A. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 23 lutego 2022 r., nr SKO.40.3779.2021.śr w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję w części w jakiej utrzymuje w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 4 listopada 2021 r., nr DRA.520.251.2021.ŚP w zakresie jej pkt I ppkt 1 odmawiającego stronie skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., 2) uchyla decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 4 listopada 2021 r., nr DRA.520.251.2021.ŚP w zakresie jej pkt I ppkt 1 odmawiającego stronie skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., 3) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na rzecz A. N. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/14

Wnioskiem, z dnia 25 stycznia 2021 r. A. N., reprezentowana przez adwokata M. Ż., zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką - Ł. N., która jest rozwiedziona.

Do wniosku dołączyła m.in.: 1) oświadczenie własne z dnia 21 stycznia 2021 r., że prosi o zamianę prawa do zasiłku dla opiekuna na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz, że z chwilą uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do zasiłku dla opiekuna; 2) orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 5 sierpnia 2010 r., nr [...] o zaliczeniu Ł. N. do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z którego wynika, że niepełnosprawność istnieje od czerwca 2010r., ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 14 lipca 2010 r., a orzeczenie wydano na stałe; 3) orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS z dnia 24 października 2019 r., nr akt [...] o uznaniu Ł. N. za trwale niezdolną do samodzielnej egzystencji. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik strony wskazał na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, którym TK orzekł o niekonstytucyjności art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wskazał na prawo strony do wyboru świadczenia korzystniejszego z punku widzenia strony, określonej w art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego sprawy, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle decyzją z dnia 17 lutego 2021 r., nr DRA.520.144.202l.ŚP odmówił przyznania A. N. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na matkę Ł. N.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji zacytował treść art. 17 ust. 1 i art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Podał, że w przypadku A. N. nie została spełniona przesłanka z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Strona nie zgodziła się z treścią powyższej decyzji i wniosła w ustawowym terminie, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenia co do istoty sprawy poprzez przyznanie wnioskowanego świadczenia.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, w wyniku rozpatrzenia odwołania, decyzją z dnia 12 kwietnia 2021 r., nr SK0.40.1043.2021.śr uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Kolegium wskazało na potrzebę przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie złożonego przez stronę oświadczenia z dnia 21 stycznia 2021 r. dotyczącego rezygnacji z prawa do zasiłku dla opiekuna w sytuacji przyznania stronie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, które nie zostało ocenione przez organ I instancji. Ponadto Kolegium wskazało na konieczność uwzględnienia, zgodnie z art. 138 § 2a K.p.a., dokonanej wykładni stosowania przepisu art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz potrzebę ustalenia czy w sprawie zostały spełnione pozostałe przesłanki uprawniające do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W toku ponownie prowadzonego postępowania, organ I instancji pismem z dnia 27 kwietnia 2021 r. wezwał stronę do złożenia oświadczenia czy wnosi ona o uchylenie decyzji w sprawie zasiłku dla opiekuna w związku z ubieganiem się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie organ I instancji poinformował stronę, że w świetle przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych brak jest podstaw prawnych do przyznania stronie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze