Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Uzasadnienie strona 8/8

W związku z powyższym nie zasługuje na uwzględnienie również zarzut naruszenia art. 24 ust. 2 u.ś.r. Błędnie skarżąca wywodzi, że zobowiązuje on do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Przepis ten stanowi, że prawo do świadczeń ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Sformułowanie "ustala się" można utożsamiać z "przyznaje się", tylko w sytuacji stwierdzenia spełnienia w miesiącu złożenia wniosku wszystkich przesłanek pozytywnych i barku występowania przesłanek negatywnych do uwzględnienia wniosku. Skoro zaś nie jest możliwe kumulatywne pobieranie obu świadczeń, to warunkiem przyznania nowego świadczenia jest rezygnacja z uprzednio przyznanego świadczenia na ten sam cel, która nie może sprowadzać się tylko do deklaracji, ale jej wyrazem musi być uchylenie wcześniejszej decyzji. Okres na jaki strona może ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest determinowany tylko datą wpływu wniosku o to świadczenie, ale też uzależniony jest od terminu obowiązywania dotychczasowego zbieżnego uprawnienia. Tylko uchylenie dotychczasowej decyzji z mocą wsteczną mogłoby uzasadniać przyznanie skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku. Sąd uprawniony byłby do oceny takiej możliwości (wstecznego uchylenia decyzji) dopiero na skutek skargi od decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy. Dostrzec należy bowiem, że decyzja uchylająca prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego dotyczyłaby zupełnie innej sprawy w ujęciu materialnoprawnym niż kontrolowana decyzja. Wymagałaby działania innego organu niż orzekający. Obie decyzje dotyczyłyby odrębnych podstaw prawnych i podlegałyby odrębnemu zaskarżeniu.

Prawidłowo zatem organ II Instancji przyjął, że skoro decyzja w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego nie została uchylona, a jedynie prawo do tego zasiłku ustało z upływem okresu , na który zostało przyznane, tj. z dniem 31 października 2019 r., to prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje skarżącej od dnia 1 listopada 2019 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a., oddalił skargę.

Strona 8/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze